RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

Služby MyMamy, o.z.

 Sociálne poradenstvo

Cieľom sociálneho poradenstva je pomoc ženám a ich deťom s riešením násilia zo strany manžela/partnera/otca prostredníctvom stanovenia plánu sociálnej práce rešpektujúceho rozhodnutia a tempo klientky. Cieľom stanoveného plánu práce je posilnenie klientok a ich detí, aby dokázali začať samostatný život bez násilia. To je nielen cieľ, ale aj kľúčová metóda, ktorá sa  využíva v poradenskom vzťahu. 

V rámci sociálneho poradenstva vykonávame dva druhy – základné a špecializované poradenstvo, ktoré poskytujeme ambulantnou a terénnou formou. Okrem osobného stretnutia poskytujeme i poradenstvo telefonicky, mailom a prostredníctvom web fóra.

 Sociálna asistencia

Cieľom sociálnej asistencie je 

• pomoc klientke s deťmi vyhľadať adekvátnu pomoc pri riešení problému súvisiaceho so situáciou násilia,

• pomôcť klientke komunikovať s prostredím, vyjadriť svoje potreby prostredníctvom pozorovania a tréningu komunikácie,

• posilniť sebadôveru klientky, jej vieru vo vlastné schopnosti a možnosť vedenia samostatného plnohodnotného života bez násilia.

 Krízová intervencia a krízové strániace poradenstvo

Cieľom krízovej intervencie je poskytnutie špecializovanej pomoci ženám a deťom, ktoré sa ocitli v kríze. Ide o okamžitý, rýchly zásah v dobe krízy – počas útoku, po útoku - kedy sa snažíme minimalizovať ohrozenie žien a detí. Cieľom krízového strániaceho poradenstva je pomoc ženám a deťom, ktoré sa ocitli v krízovej situácii násilia prostredníctvom posilnenia na zvládanie situácie tým, že stojíme na strane ženy a detí.

 Psychologická pomoc

Cieľom psychologickej pomoci je pomoc klientkam a ich deťom so spracovávaním prežitej traumy, posilňovanie klientok a detí, posilnenie, obnovenie alebo znovunájdenie vlastnej sebahodnoty, sebaúcty a schopnosti klientok viesť samostatný život bez násilia. Cieľom je aj pomoc so spracovávaním dôsledkov, ktoré násilie zanecháva na ženách a deťoch (napr. práca na rekonštrukcii vzťahu matka – dieťa) a pomoc so zvládaním jednotlivých krokov, súvisiacich s riešením násilia páchaného na ženách (napr. príprava na súdne pojednávania).

 Právna pomoc

Cieľom poskytovania právnej pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie je pomôcť ku komplexnému riešeniu zložitej situácie násilia. Kvalifikovaná právna poradkyňa nahliada na situáciu násilia, v ktorej sa žena s deťmi nachádza cez optiku právnych postupov.

 Podporné skupiny

Cieľom podporných skupín je poskytovanie emocionálnej podpory, udržiavanie sociálnej identity účastníčok, poskytovanie vzdelávania a prísunu informácií o probléme, poskytovanie podpory okolitého prostredia a poskytovanie sociálneho začlenenia (Spiegel, 1993). Podporné skupiny predstavujú možnosť vzájomného zdieľania skúseností, vzájomnej pomoci a podpory a hlavne posilnenie žien a detí v zmysle „Nie si na to sama/sám.“

 Dočasné ubytovanie v zariadení núdzového bývania 

Pobytová služba poskytovaná podľa § 29 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Zariadenie núdzového bývania je, s ohľadom na západoeurópske trendy, ale aj zadanie projektu, vďaka ktorému Bezpečný ženský dom MyMamy vznikol, na odtajnenej adrese. Táto služba je poskytovaná za úhradu, je spoplatnená podľa cenníka a v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb a ubytovaní. Zariadenie má celkovú kapacitu 35 osôb (max. 11 žien a 24 detí), vrátane rodinného miesta pre imobilných. 

Poskytovanie ubytovania v zariadení núdzového bývania je jednou zo služieb, ktoré sú komplexne zamerané na cieľ posilnenia klientok a ich detí, aby dokázali začať nový samostatný život bez násilia.

Cenník služieb MyMamy v zariadení núdzového bývania v prílohe.

 Preventívne aktivity 

Preventívne aktivity sú zamerané na primárnu prevenciu na stredných školách a na vidieku, kde s využitím výukových materiálov a dokumentárnych filmov realizuje MyMamy, o.z. diskusie zamerané na tému rodovej rovnosti a jej súvislosti s rodovo podmieneným násilím. 

Okrem preventívnych aktivít organizovaných v rámci škôl a vidieka realizujeme (napr. FemFest) a zapájame sa (napr. 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách) do kampaní, ktorých cieľom je okrem iného aj zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o témach násilia v párových vzťahoch, jeho dôsledkoch a dopadoch na ženy a deti. 

Prevenciu považujeme za jeden zo spôsobov ako sa priblížiť k ideálnemu stavu nulovej tolerancie násilia v spoločnosti, ktorý je jedinou cestou na efektívne zastavenie násilia aj v súkromnom priestore.

 

 
  22.10.2013 | Pridal: Redaktor | Naše služby | zobrazené: 8662 krát |  

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012