RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

Názov projektu: Šťastná matka, šťastné dieťa
Kód projektu: 312041Q546
Kód ŽoNFP: NFP312040Q546
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond
Prioritná os: Sociálne začlenenie
Investičná priorita: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.
Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny
Miesto realizácie projektu: Jánošíková 70, 080 01 Prešov
Územná pôsobnosť akreditácie: Prešovský kraj

Konkrétny cieľ: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Typ aktivity: Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
Hlavné aktivity projektu: Výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
prirodzenom rodinnom prostredí
Oblasť intervencie: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Hospodárska činnosť: Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby

Cieľová skupina:
1. deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2. subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 48 mesiacov
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: október 2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: september 2022

Celková výška oprávnených výdavkov: 429 467,14 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 407 993,78 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 21 473,36 €


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Pre viac informácií pozrite aj www.esf.gov.sk a www.minv.gov.sk

 
  21.10.2018 | Pridal: Redaktor | Info o projekte | zobrazené: 100 krát |  

Šťastná matka, šťastné...

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012