https://www.mymamy.sk/clanok/2/hlavne_poslanie_organizacie.html

Hlavné poslanie organizácie

I keď zmena životnej situácie žien, ktoré zažívajú násilie zo strany svojich intímnych partnerov a ich detí nenastáva rýchlo a ľahko, profesionálne poradenstvo v oblasti sociálno-právnej a psychologickej môže dlhodobo poskytnúť obetiam potrebnú podporu a posilnenie k tomu, aby raz dokázali žiť samostatný a šťastný život v bezpečí. 


Čo vám môžeme poskytnúť? 

- základné a špecializované strániace sociálne poradenstvo pre ženy - obete násilia v párových vzťahoch a ich deti

- sociálnu asistenciu (sprevádzanie)

- ubytovanie v Bezpečnom ženskom dome MyMamy pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti 

- právne poradenstvo a právne zastupovanie 

- psychologické poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti 

- pracovné a finančné poradenstvo

- špeciálno-pedagogické doučovanie pre deti našich klientok

- stretnutia podporných skupín

- terapeutické zážitkovo-voľnočasové aktivity pre deti našich klientok v rámci Detského klubu


Čo vám poskytnúť nemôžeme?

- finančné zabezpečenie

- nemôžeme sa rozhodnúť za vás


Čomu sa ešte venujeme? 

- preventívne aktivity pre školy, spolupracujúcich profesionálov, firmy a organizácie

- scitlivovacie kampane pre širokú verejnosť v témach násilie páchané na ženách, rodová rovnosť, rodové stereotypy a ich búranie 

- konzultačná a podporná poradenská činnosť na základe určenia súdom pre obete trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby pre okresy Prešov a Sabinov


Hlavným cieľom našej činnosti je prispievať k zvýšeniu efektívnosti pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie, prispieť k zvýšeniu informovanosti verejnosti o tejto téme, detabuizácii témy a zvýšeniu účinnosti prevencie v oblasti násilia v párových vzťahoch. Veríme totiž, že je základným ľudským právom každého jedinca žiť v párovom vzťahu život bez násilia a strachu.

Násilie páchané v súkromnom priestore, v intimite domova, je menej viditeľné, ale častejšie, než násilie páchané na verejnosti. Práve preto je nutné prelomiť bariéru mlčania a nevšímavosti. Špecifikom takéhoto druhu trestnej činnosti je, že sa nevyskytuje jednorázovo, náhodne, ale prebieha v cykloch a pretrváva dlhodobo. K "videniu neviditeľného" môžeme prispieť len scitlivením širokej verejnosti k téme domáceho násilia. Násilie na individuálnej úrovni sa podarí zastaviť len v prípade, ak sa na spoločenskej úrovni prestane tolerovať.

Násilím je totiž aj nezabránenie násiliu.

 
14.12.2012 | Pridal: Admin | Hlavné poslanie organizácie | čítané: 9066 krát