https://www.mymamy.sk/clanok/277/dohovor_o_odstraneni_vsetkych_foriem_diskriminacie_zien_cedaw.html

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW)

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW, schválený 1979, platný od 3.9 1981, pre ČSFR platný od 1987, zákon č. 62/1987 Zb.) definuje diskrimináciu žien  ako "akékoľvek rozlišovanie, postihovanie alebo zvýhodňovanie na základe pohlavia, ktorých účelom alebo účinkom je poškodiť alebo porušiť uznávanie, užívanie alebo uplatňovanie ľudských práv a základných slobôd v politickej, ekonomickej, spoločenskej, kultúrnej, občianskej alebo vo všetkých ostatných oblastiach ženami bez ohľadu na ich manželský stav a na základe rovnosti mužov a žien".

Dohovor upravil povinnosti štátov, ktoré na ochranu žien pred diskrimináciou musia urobiť. Princíp rovnoprávnosti sa musí odraziť v ich národných ústavách i ďalšej legislatíve, ktorá musí obsahovať aj prípadné sankcie zakazujúce akúkoľvek diskrimináciu žien.

Dohovor zároveň požaduje, aby štáty urobili opatrenia na zmenu spoločenských a kultúrnych vzorov správania sa mužov a žien s cieľom dosiahnuť odstránenie predsudkov a zvykov, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti alebo nadradenosti jedného z pohlaví alebo stereotypných úloh mužov a žien.

Prvý krát bola v medzinárodnom dohovore zakotvená nevyhnutnosť  zmeny spoločenských  a kultúrnych zvyklostí a stereotypov týkajúcich sa správania žien a mužov. Fakticky sa tak uznalo, že základným problémom rovnosti práv rodov a diskriminácie žien je spoločenské vedomie o postavení, úlohách a rolách žien a mužov. 

Nad jeho dodržiavaním vykonáva kontrolu Výbor pre odstránenie diskriminácie žien. Zmluvné strany sú povinné každé štyri roky predkladať správy o legislatívnych, súdnych, administratívnych alebo iných opatreniach, ktoré prijali za účelom uvedenia Dohovoru do života a o pokroku, ktorý sa v tomto smere dosiahol.


Celé znenie Dohovoru nájdete na tomto linku: https://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/CEDAW_1979.pdf


 
14.10.2014 | Pridal: Redaktor | Národné a medzinárodné dokumenty | čítané: 4361 krát