https://www.mymamy.sk/clanok/301/nase_ciele_a_principy.html

Naše ciele a princípy

Občianske združenie MyMamy je nezisková a mimovládna organizácia, ktorá pôsobí v oblasti pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.
Cieľom našej práce je poskytovanie komplexných služieb pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti, zabezpečenie podpory, posilnenie žien, aby mali silu zmeniť situáciu vlastnými silami, aby žili seba určujúci život bez násilia. V poradni sa snažíme vytvoriť pre ženy a ich deti bezpečné miesto, kde môžu hovoriť o svojej skúsenosti s násilím.
Hlavným cieľom našej činnosti je zároveň prispievať k zvýšeniu efektívnosti pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie, prispieť k zvýšeniu informovanosti verejnosti o tejto téme, odtabuizovanie témy a k zvýšeniu účinnosti prevencie v oblasti násilia v párových vzťahoch. Veríme, že je základným ľudským právom každého jedinca žiť v párovom vzťahu život bez násilia a strachu.

Hlavné princípy našej činnosti sú:

- prístupnosť služieb pre všetky ženy bez ohľadu na štátnu príslušnosť, etnicitu, vek, rodinný stav, sexuálnu orientáciu, náboženstvo, politickú príslušnosť, …

- bezplatné poskytovanie poradenských služieb

- rýchla a nebyrokratická pomoc

- dlhodobé poskytovanie služieb

- široká škála poskytovaných služieb

- princíp "ženy pomáhajú ženám"

- feministický prístup, násilie na ženách chápeme ako rodovo podmieneného

- strániaca pomoc (pracovníčky sú na strane klientok, chránia ich záujmy, pomáhajú uplatňovať ich práva)

- platený a školený personál

- zaistenie bezpečia a ochrany ženy a detí

- jasné pomenovanie problému a jednoznačné vyvodenie zodpovednosti voči násilníkovi

- pomoc k svojpomoci a posilňovanie, v rámci ktorého je dôležité aj ocenenie zvládania doterajšej situácie a rozhodnutia riešiť ju 

- dodržiavanie dôvernosti informácií 

- rešpektovanie participácie ženy 

- neviktimizujúci prístup.

 
21.1.2013 | Pridal: Admin | Naše ciele a princípy | čítané: 7926 krát