-->
RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

Info o projekte Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Projekt Slovensko bez násilia páchaného na ženách je partnerským projektom prešovského občianskeho združenia MyMamy, Centra Slniečko z Nitry, Woman Institute Slovakia z Liptovského Mikuláša, Prešovskej rozvojovej agentúry, obce Medzany a partnerského Centra Norasenteret v nórskom Kirkenes. 

Je financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a jeho cieľom je podpora už existujúcich poradenských centier a mediálnej kampane k téme násilia páchaného na ženách a deťoch. Aktivity projektu sa budú realizovať v okolí pôsobenia jednotlivých centier, teda v okolí Prešova, Nitry a Važca, resp. Liptovského Mikuláša. 

Projekt nadväzuje na rovnakú snahu všetkých troch partnerov zabezpečiť na území, v ktorom pôsobia, komplexný medzisektorový prístup k riešeniu a eliminácii násilia páchaného na ženách. V tomto komplexe totiž zabezpečujeme časť týkajúcu sa špecializovaných sociálnych služieb, ktoré zahŕňajú okrem pobytových služieb krízové, sociálne, právne, psychologické, pedagogické, pracovné a výchovné poradenstvo a zároveň sa podieľať na komplexe činností spojených so zvyšovaním povedomia širokej verejnosti k téme rodovo podmieneného násilia a rizík, ktoré tento sociálno-patologický jav so sebou prináša. 

Spolupráca týchto centier s podporou PR, ktorú zabezpečuje Prešovská rozvojová agentúra, prispeje k zvýšeniu bezpečnosti klientok, k zvýšeniu odborných kompetencií pracovníčok a vďaka mediálnej kampani aj k zlepšeniu informovanosti širokej verejnosti, ale aj relevantných médií a inštitúcií o tejto problematike. Súčasný stav totiž považujeme za nedostatočný, čo sa nám potvrdilo aj v čase príprav a začiatkov realizácie projektu Bezpečného ženského domu u nás v Prešove, ale čiastočne aj v Nitre. V oboch mestách sa vyskytli hlasy, vyjadrujúce nepochopenie témy rodovo podmieneného násilia. 

Spolupráca zapojených centier na tomto projekte by mala okrem zdieľania know-how zabezpečiť aj udržateľnosť poradenských a konzultačných služieb pre našu klientelu vo všetkých troch organizáciách.

www.norwaygrants.sk

www.eeagrants.sk

"Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých"

"A home must be a safe place for everybody"

________________________________________________________________________________

Číslo programu: SK09
Číslo projektu:  DGV02002
Číslo zmluvy: 1015/2015
Realizácia aktivít projektu: 27. 8. 2015 - 30. 4. 2017
Programová oblasť: Domáce a rodovo podmienené násilie
Financovanie projektu: Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej republiky v pomere 85%/15%
Celkové náklady projektu: 525 605 €
Výška projektového grantu: 473 045 €
Celkové spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov: 52 560 €
Rozpočet MyMamy, o.z. v projekte: 173 361 €
Povinné spolufinancovanie projektu z iných zdrojov MyMamy, o.z.: 19 262 € 

"Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu" 

"Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky" 


"Granty EHP a Nórska - Spoluprácou k spoločným hodnotám" 

"Cooperation with common values" 

 
  14.3.2016 | Pridal: Redaktor | Slovensko bez nás... | zobrazené: 3943 krát |  

Slovensko bez násilia ...

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012

 
Na tomto webe používame cookies na zabezpečenie poskytovania služieb a k analýze návštevnosti. Ďalším prehliadaním s používaním týchto cookies súhlasíte.
Viac o Cookies.