https://www.mymamy.sk/clanok/56/co_je_nasilie_v_partnerskom_vztahu.html

Čo je násilie v partnerskom vzťahu?

Spravidla označuje týranie a násilné konanie, odohrávajúce sa medzi osobami blízkymi, žijúcimi spolu v spoločnom byte alebo dome, kde jedna násilná osoba získava a udržuje nad druhou moc a kontrolu.
Násilie v partnerskom vzťahu je správanie, ktoré u jednej osoby vyvoláva strach z osoby druhej, pričom medzi týmito osobami existuje alebo niekedy v minulosti existoval blízky vzťah.
Násilie v partnerskom vzťahu nie je závislé od veku, sociálneho postavenia, vzdelania, etnickej a náboženskej príslušnosti, od temperamentu ako i od mentálnej výbavy agresora i obete.
Môže mať rôzne formy, v praxi sú často tieto formy násilia od seba ťažko oddeliteľné. Väčšinou je fyzické násilie sprevádzané psychickým, sexuálne aj fyzickým aj psychickým násilím a podobne.
Psychické násilie je však na rozdiel od fyzického ťažšie dokázateľné. Psychické násilie je pre veľa obetí oveľa horšie ako fyzické, pretože sa voči nemu nevedia účinne brániť a nemajú ho ako dokázať.

Vo všeobecnosti sa rozlišuje 5-6 foriem násilia:
fyzické, telesné - patria sem rôzne formy ublíženia so širokým spektrom intenzity napadnutia, ktorého následky sú na obeti viditeľné (bitky, facky, údery päsťou a rôznymi predmetmi, hádzanie, sácanie, kopanie, ťahanie za vlasy po zemi, popáleniny, porezania a podobne, po ktorých zostávajú na tele obete viditeľné stopy)
sociálne - ide o izoláciu, zamedzovanie akéhokoľvek kontaktu s vonkajším svetom vrátane priateľov a príbuzných
ekonomické - ide o odmietnutie alebo minimalizáciu finančnej podpory, bránenie v práci, bránenie zamestnávať sa a mať vlastný príjem, ničenie majetku a osobných vecí obeti a iné
sexuálne - ide zo strany násilníka o vynucovanie a nútenie k pohlavnému styku alebo k iným sexuálnym aktivitám, často veľmi absurdným, ublíženie na zdraví obete pred alebo počas styku, nútenie obete k prostitúcii, orálne, análne alebo vaginálne znásilnenie a iné, pričom obeť trpí fyzicky i psychicky
psychické a emocionálne - pod psychickým násilím rozumieme nadávky, kritizovanie výzoru, správania, rodiny, priateľov či vkusu, vyhrážanie (obeti alebo niekomu z jej rodiny, napr. i smrťou), ponižovanie ako doma tak i na verejnosti, zosmiešňovanie, ničenie osobným vecí, vyvolávanie pocitov viny, narúšanie sebadôvery, krik, nadávky, búchanie dverami a trestanie alebo búchanie päsťami, okrikovanie, ignorovanie, a iné
inštitucionálne - tzv. sekundárne poškodzovanie, sekundárna viktimizácia spôsobovaná tými, ktorí by mali obeť pred násilím a týraním chrániť

 
14.12.2012 | Pridal: Admin | Všetko o násilí | čítané: 4931 krát