https://www.mymamy.sk/clanok/71/priprava_projektu.html

Príprava projektu

Rozvoj integrovanej pomoci a podporných služieb pre obete domáceho násilia

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť akcieschopnosť, efektívnosť a podporiť profesionalizáciu Krízového centra MYMAMY v Prešove a následne tak zlepšiť rozsah i kvalitu ambulantných a terénnych služieb poskytovaných rodinám v kríze v okresoch Prešov a Sabinov.

Cieľovými skupinami sú ženy - obete domáceho násilia v uvedených okresoch, deti týraných žien, rodina v procese sanácie, potenciálni dobrovoľníci a zamestnanci partnerov.
Aktivity projektu vyplývajú z potrieb zvolenej cieľovej skupiny. Ambulantné a terénne služby zamerané na zlepšenie situácie týraných žien budeme realizovať súbežne s programami pre deti, intervenciou v rodinách, vzdelávaním potenciálnych dobrovoľníkov a sieťovaním odborníkov. Ide o pilotný projekt, ktorého inovatívny prístup je založený na tvorbe modelu sanácie rodín žijúcich s agresorom a jeho diseminácii a na aktívnom pôsobení na všetky zainteresované články: (ženy, spolupracujúce organizácie, verejnosť), ktoré môžu napomôcť k opätovnej (re)integrácii týraných žien do spoločnosti.

 
14.12.2012 | Pridal: Admin | Aktivity | čítané: 3393 krát