https://www.mymamy.sk/clanok/732/deklaracia_osn_o_odstraneni_nasilia_pachaneho_na_zenach.html

Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách

Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách bola schválená Valným zhromaždením OSN 23. decembra 1993. 

Ide o základný medzinárodný dokument na úrovni OSN, zameraný na odstránenie násilia páchaného na ženách. Hoci nie je právne záväzná, predstavuje medzinárodný konsenzus ohľadom záväzkov vlád v odstraňovaní násilia páchaného na ženách. Išlo o prvé medzinárodné vyhlásenie o tom, že násilie na ženách nie je akceptovateľné, pretože znemožňuje alebo celkom anuluje možnosť žien využívať svoje práva.

Na účely tejto Deklarácie sa za násilie na ženách označuje akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek odňatia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote. Text Deklarácie používa aj pojem "domáce násilie" a "násilie vyskytujúce sa v rodine". Od týchto pojmov Deklarácia odlišuje pojmy /násilie vyskytujúce sa v spoločnosti" a "násilie vyskytujúce sa v štáte".

Význam tejto Deklarácie spočíva predovšetkým v tom, že po prvý krát oficiálne uznala a definoval problém násilia na ženách ako problém spoločenský, a tým zdôraznila potrebu aktívneho zásahu štátu pri jeho riešení. 
9.7.2019 | Pridal: Redaktor | Národné a medzinárodné dokumenty | čítané: 889 krát