https://www.mymamy.sk/clanok/734/medzinarodny_pakt_o_obcianskych_a_politickych_pravach.html

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach je medzinárodným dohovorom, ktorý bol schválený Valným zhromaždením OSN 16.decembra 1966 a vstúpil do platnosti 23.marca 1976. 

Zaväzuje strany dohovoru (štáty, ktoré ho podpísali), aby rešpektovali občianske a politické práva jednotlivcov vrátane práva na život, slobody prejavu alebo práva združovať sa. Ide o prvý právne záväzný medzinárodný dohovor, ku ktorému bol vytvorený aj kontrolný mechanizmu vo forme Výboru pre ľudské práva, ktorý hodnotí správy zo zmluvných štátov o dodržiavaní týchto práv. 

Pre Československo nadobudol účinnosť 23. marca 1976. Čo sa týka opčných protokolov, prvý z nich vytvára systém individuálnych sťažností v prípade porušenia práv obsiahnutých v dohovore a druhý zakazuje trest smrti s výnimkou spáchania najzávažnejších vojenských zločinov. Druhý protokol bol ratifikovaný len 73 štátmi, kým samotný dohovor platí pre 167 zmluvných strán a 73 signatárov dohovoru.


Jeho znenie: https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2012/01/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD-pakt-o-ob%C4%8Dianskych-a-politick%C3%BDch-pr%C3%A1vach.pdf

 
9.7.2019 | Pridal: Redaktor | Národné a medzinárodné dokumenty | čítané: 885 krát