https://www.mymamy.sk/clanok/737/europsky_dohovor_o_ochrane_ludskych_prav_a_zakladnych_slobod.html

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd bol podpísaný 4. novembra 1950 v Ríme a predstavuje základ európskeho systému ochrany ľudských práv. Tento Dohovor bol podpísaný pod záštitou Rady Európy a každý člen Rady Európy je jeho zmluvnou stranou. 

Dohovor nielenže zaväzuje jednotlivé štáty, aby poskytovali ochranu práv a slobôd jednotlivcom, ale poskytuje jednotlivcom procesné nástroje na priame uplatnenie takto zaručených práv a slobôd voči štátu prostredníctvom Európskeho súdu pre ľudské práva. Z tohto hľadiska poskytuje Dohovor v porovnaní s ostatnými medzinárodnými zmluvami na ochranu ľudských práv najefektívnejšiu právnu ochranu práv a slobôd jednotlivca.

Článok 1 Dohovoru zakotvuje záväzok vysokých zmluvných strán dodržiavať práva a slobody, ktoré sú upravené v hlave I Dohovoru. Sú to tieto práva a slobody:

*právo na život (článok 2 Dohovoru),
*zákaz mučenia (článok 3 Dohovoru),
*zákaz otroctva a nútenej práce (článok 4 Dohovoru),
*právo na slobodu a bezpečnosť (článok 5 Dohovoru),
*právo na spravodlivé súdne konanie (článok 6 Dohovoru),
*uloženie trestu výlučne na základe zákona (článok 7 Dohovoru),
*právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 8 Dohovoru),
*sloboda myslenia, svedomia a náboženstva (článok 9 Dohovoru),
*sloboda prejavu (článok 10 Dohovoru),
*sloboda zhromažďovania a združovania (článok 11 Dohovoru),
*právo uzavrieť manželstvo (článok 12 Dohovoru),
*právo na účinný prostriedok nápravy (článok 13 Dohovoru),
*zákaz diskriminácie (článok 14 Dohovoru).
Ďalšie práva a slobody boli doplnené protokolmi k Dohovoru.

Hlava II Dohovoru upravuje postavenie a zloženie Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj konanie na tomto súdnom orgáne.

Plné znenie: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf

 
9.7.2019 | Pridal: Redaktor | Národné a medzinárodné dokumenty | čítané: 1149 krát