RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

Výzva na predkladanie ponúk

Občianske združenie MyMamy, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiada o predloženie cenovej ponuky na dodanie materiálov pre publicitu a propagáciu v rámci projektu "Rôzne cesty k rovnosti" podľa nasledovných požiadaviek:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: podľa §8 zákona č. 343/2015 Z.z.
Názov: MyMamy, o.z.
Zastúpené: Mgr. Apolónia Sejková
Adresa: Jánošíkova 70, 08001 Prešov
IČO: 37787683
DIČ: 2021630963
E-mail: apolonia.sejkova@gmail.com
Tel. : 0915 915 877
2. Osoba poverená verejným obstarávaním na základe objednávky (kontaktná osoba na prevzatie ponuky
a komunikáciu):
Názov: Ing. Rastislav Tapšák
Adresa: Sibírska 2, 080 01 Prešov
IČO: 45674191
DIČ: 1080084951
E-mail: obstaravanie.sutaze@gmail.com
Tel. : 0911 976 973
3. Predmet obstarávania: dodanie materiálov pre publicitu a propagáciu v rámci projektu "Rôzne cesty k
rovnosti"
4. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služieb
5. Miesto dodania predmetu zákazky: Občianske združenie MyMamy
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: objednávky podľa obchodného zákonníka -
k obom častiam zákazky samostatne.
7. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie materiálov pre publicitu a propagáciu, ktoré sú
rozdelené do dvoch časti s následným opisom:
a) Spracovanie textov, grafiky a tlač - papierové materiály
b) Spracovanie grafiky a tlač propagačných materiálov: ceruzky, USB, nálepky, tašky, piny, peňaženky,
vreckové zrkadielka, pomády a dodanie Roll Up
Bližší opis je uvedený v prílohe č. 2 – Špecifikácia, ktorý je zložený z dvoch hárkov pre jednotlivé časti
zákazky samostatne.
Spracovanie textov a grafiky pre tlač (návrh potlače, obrázky a grafické dáta) sú predmetom dodania t.j. -
navrhuje ich dodávateľ (o.z. MyMamy ich nedodá).
Dodávateľ je povinný zapracovať pripomienky objednávateľa k návrhu grafiky a textov, resp. priebežne
s ním koordinovať prácu pri tvorbe výstupu. Grafický a textový návrh bude pred tlačou odsúhlasený
zástupcom objednávateľa na základe emailovej komunikácie.
Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, materiál, typ,
krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní min.
množstva a minimálnych kvalitatívnych a technických parametrov. Minimálnymi parametrami sa rozumejú
parametre aspoň na úrovni opisu, alebo kvalitatívne a technicky vyššie.

Verejný obstarávateľ : MyMamy, o.z. , Jánošíkova 70, 08001 Prešov
Predmet obstarávania : Dodanie materiálov pre publicitu a propagáciu
Postup : Zákazka na poskytnutie služieb - prieskum trhu

8. Delenie zákazky: zákazka je rozdelená do dvoch častí. Ponuka sa predkladá samostatne na jednotlivé časti
podľa možnosti uchádzača, buď na jednu alebo obe častí zákazky.
9. Spoločný slovník obstarávania; CPV kódy: 79970000-4 Publikačné služby; 79822500-7 Grafické návrhy;
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby, 22462000-6 Propagačný materiál
10. Lehota dodania predmetu plnenia:
časť a) priebežne podľa lehôt uvedených k jednotlivým položkám v prílohe č.2 Špecifikácia
časť b) do 01.05.2022
11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Zistenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) je
predmetom prieskumu trhu. Celková PHZ bude určená ako súčet PHZ za obe časti zákazky, pričom PHZ časti
zákazky bude určená ako aritmetický priemer predložených cenových ponúk k danej časti zákazky.
V prípade, ak výsledná PHZ bude spadať do limitu zákazky s nízkou hodnotou uvedeného v čl. 4.14 bod 6
príručky pre prijímateľa a projektového partnera - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný
mechanizmus 2014 – 2021 (t.j. do 20.000,00 € bez DPH), určenie predpokladanej hodnoty a určenie
úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu (úspešnému/úspešným uchádzačom
bude zaslaná objednávka), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky
v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.
12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet plnenia bude financovaný zo zdrojov o.z,
MyMamy, resp. zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu. Úspešný uchádzač predkladá čiastkové
faktúry za dodané časti predmetu plnenia, pričom objednávateľ potvrdí prevzatie svojim podpisom na
preberacom protokole/dodacom liste. Splatnosť faktúry je min. 30 dní. Uchádzač znáša všetky výdavky
a náklady spojené s prípravou a predložením ponuky sám, bez akéhokoľvek finančného nároku voči
Verejnému obstarávateľovi.
13. Podmienky účasti: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu (objednávku) s uchádzačom ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 23
zákona o verejnom obstarávaní.
14. Vysvetľovanie súťažných podkladov a sprievodnej dokumentácie: v prípade potreby vysvetlenia
podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, zmluvných podmienok alebo
inej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie e-mailom, poštou
alebo osobne priamo na adrese podľa bodu 2 : Ing Rastislav Tapšák, Sibírska 2, 080 01 Prešov. Požiadavku o
vysvetlenie odporúčame doručiť najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena za kompletné plnenie predmetu
zákazky v eur s DPH pre každú časť zákazky samostatne, t.j. ponuky sa budú vyhodnocovať samostatne pre
časti a) a b) podľa bodu 8 tejto výzvy.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje poskytnúť služby podľa bodu 7 tejto výzvy maximálne za ceny uvedené v jeho
ponuke. Ceny uvedené v ponuke musia zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky, teda
aj DPH, hotové výdavky, náhradu za stratu času, cestovné a telekomunikačné výdavky, vrátane miestnych
telekomunikačných výdavkov a prepravného, úpravy a ostatné náklady spojené s dodaním predmetu
zákazky.
16. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 09.12.2021 o 12:00 hod.
17. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: poštou, osobne alebo elektronicky
Pokyny na zaslanie ponuky: spôsob označenia ponuky v prípade zaslania:
a) Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať, Ponuka - MyMamy publicita
a propagácia“. Adresa doručenia podľa bodu 2 tejto výzvy: Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 2, 080 01
Prešov
b) E-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka - MyMamy publicita a propagácia“. Kontaktný e-mail na
ktorý je potrebné doručiť súťažné ponuky: obstaravanie.sutaze@gmail.com

Verejný obstarávateľ : MyMamy, o.z. , Jánošíkova 70, 08001 Prešov
Predmet obstarávania : Dodanie materiálov pre publicitu a propagáciu
Postup : Zákazka na poskytnutie služieb - prieskum trhu

18. Požadovaný obsah ponuky:
a) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: v zložení cena bez DPH, DPH, cena s DPH,
prípadne ceny celkom (v prípade neplatiča DPH). Uchádzač uvedie návrh svojej cenovej ponuky vrátane
identifikačných údajov „obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ a IČ DPH“ v Prílohe č. 1 - návrh
uchádzača na plnenie kritéria. Uchádzač uvedie návrh svojej cenovej ponuky iba pre tú časť, na ktorú
predkladá svoju ponuku podľa svojich možnosti buď na jednu alebo obe častí. Pokiaľ uchádzač predkladá
ponuku len na jednu časť zákazky, vyplní len príslušnú časť prílohy a druhú časť nevypĺňa.
b) Nacenenú prílohu č. 2 – Špecifikácia: po jednotlivých položkách, ktorá je zložená z dvoch hárkov pre
jednotlivé časti zákazky samostatne. Pokiaľ uchádzač predkladá ponuku len na jednu časť zákazky, vyplní
len príslušný hárok prílohy a druhý hárok nevypĺňa.
c) Doklad o oprávnení poskytovať dané služby: napr. výpis z OR/ŽR SR. Uchádzač môže predložiť aj výpis
z registrov, zverejnených na internete. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklad, verejný obstarávateľ
použije údaje z verejných registrov.
19. Vyhodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z
hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na
vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí pre každú časť
samostatne. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude
požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v lehote do dvoch pracovných dní.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača k danej časti zákazky v poradí tak, aby uchádzač
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet
zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým
uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného/úspešných uchádzačov kontaktovať
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
20. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)
21. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: Nie.

V Prešove 30.11.2021

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
v.z. Ing. Rastislav Tapšák
na základe plnomocenstva

Prílohy :
Č.1 : Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Č.2 : Špecifikácia

 
  30.11.2021 | Pridal: Admin | Aktuálne | zobrazené: 64 krát |  

Verejné obstarávanie

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012

 
Na tomto webe používame cookies na zabezpečenie poskytovania služieb a k analýze návštevnosti. Ďalším prehliadaním s používaním týchto cookies súhlasíte.
Viac o Cookies.