RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

mymamy

web

Výzva na predkladanie ponúk

Občianske združenie MyMamy, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiada o predloženie cenovej ponuky na prenájom citylightov v rámci projektu "Rôzne cesty k rovnosti" podľa nasledovných požiadaviek:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: podľa §8 zákona č. 343/2015 Z.z.
Názov: MyMamy, o.z.
Zastúpené: Mgr. Apolónia Sejková
Adresa: Jánošíkova 70, 08001 Prešov
IČO: 37787683
DIČ: 2021630963
E-mail: apolonia.sejkova@gmail.com
Tel. : 0915 915 877
2. Osoba poverená verejným obstarávaním na základe objednávky (kontaktná osoba na prevzatie ponuky
a komunikáciu):
Názov: Ing. Rastislav Tapšák
Adresa: Sibírska 2, 080 01 Prešov
IČO: 45674191
DIČ: 1080084951
E-mail: obstaravanie.sutaze@gmail.com
Tel. : 0911 976 973
3. Predmet obstarávania: prenájom citylightov v rámci projektu "Rôzne cesty k rovnosti"
4. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služieb
5. Miesto dodania predmetu zákazky: Občianske združenie MyMamy
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: objednávky podľa obchodného zákonníka
7. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je prenájom 10 ks podsvietených citylightov umiestnených v
Prešove a Košiciach na 3 mesiace ročne (apríl, máj a jún) počas troch rokov 2022, 2023, 2024 (dokopy 9
mesiacov). Uchádzač predkladá ponuku na celu dobu prenájmu. Citylighti môžu byť exteriérové aj
interiérové a môžu byť umiestnené v nákupných a obchodných centrách. Spracovanie textov, grafiky a tlač
plagátov do citylightov navrhuje a dodá prenajímateľ/dodávateľ (t.j. o.z. MyMamy ich nedodá).
Dodávateľ je povinný zapracovať pripomienky objednávateľa k návrhu grafiky a textov, resp. priebežne
s ním koordinovať prácu pri tvorbe výstupu. Grafický a textový návrh bude pred tlačou odsúhlasený
zástupcom objednávateľa na základe emailovej komunikácie.
Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, materiál, typ,
krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní min.
množstva a minimálnych kvalitatívnych a technických parametrov. Minimálnymi parametrami sa rozumejú
parametre aspoň na úrovni opisu, alebo kvalitatívne a technicky vyššie.
8. Spoločný slovník obstarávania; CPV kódy: 79342200-5 - Propagačné služby; 22462000-6 Propagačný
materiál
9. Lehota dodania predmetu plnenia: priebežne podľa podmienok uvedených v bode 7.
10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Zistenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) je
predmetom prieskumu trhu. PHZ bude určená ako aritmetický priemer predložených cenových ponúk.
V prípade, ak výsledná PHZ bude spadať do limitu pre zákazky s nízkou hodnotou v zmysle §5 zákona
č.343\2015 Z.z. (t.j. do 70.000 eur bez DPH), určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného

Verejný obstarávateľ : MyMamy, o.z. , Jánošíkova 70, 08001 Prešov
Predmet obstarávania : Prenájom citylightov v rámci projektu "Rôzne cesty k rovnosti"
Postup : Zákazka na poskytnutie služieb - prieskum trhu

uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu (úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka),
pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet plnenia bude financovaný zo zdrojov o.z,
MyMamy, resp. zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu. Objednávateľ bude akceptovať max. 2
čiastkové faktúry ročne (každá faktúra v max. výške 1/6 z celkovej ceny), pričom objednávateľ potvrdí
prevzatie svojim podpisom na preberacom protokole/dodacom liste. Splatnosť faktúry je min. 30 dní.
Uchádzač znáša všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a predložením ponuky sám, bez akéhokoľvek
finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi.
12. Podmienky účasti: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu (objednávku) s uchádzačom ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 23
zákona o verejnom obstarávaní.
13. Vysvetľovanie súťažných podkladov a sprievodnej dokumentácie: v prípade potreby vysvetlenia
podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, zmluvných podmienok alebo
inej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie e-mailom, poštou
alebo osobne priamo na adrese podľa bodu 2 : Ing Rastislav Tapšák, Sibírska 2, 080 01 Prešov. Požiadavku o
vysvetlenie odporúčame doručiť najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena za kompletné plnenie predmetu
zákazky v eur s DPH.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje poskytnúť služby podľa bodu 7 tejto výzvy maximálne za ceny uvedené v jeho
ponuke. Ceny uvedené v ponuke musia zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky, teda
aj DPH, hotové výdavky, náhradu za stratu času, cestovné a telekomunikačné výdavky, vrátane miestnych
telekomunikačných výdavkov a prepravného, úpravy a ostatné náklady spojené s dodaním predmetu
zákazky.
15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 16.12.2021 do 12:00 hod.
16. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: poštou, osobne alebo elektronicky
Pokyny na zaslanie ponuky: spôsob označenia ponuky v prípade zaslania:
a) Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať, Ponuka - MyMamy prenájom
citylightov“. Adresa doručenia podľa bodu 2 tejto výzvy: Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 2, 080 01 Prešov
b) E-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka - MyMamy prenájom citylightov“. Kontaktný e-mail na
ktorý je potrebné doručiť súťažné ponuky: obstaravanie.sutaze@gmail.com
17. Požadovaný obsah ponuky:
a) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: v zložení cena bez DPH, DPH, cena s DPH,
prípadne ceny celkom (v prípade neplatiča DPH). Uchádzač uvedie návrh svojej cenovej ponuky vrátane
identifikačných údajov „obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ a IČ DPH“ v Prílohe č. 1 - návrh
uchádzača na plnenie kritéria.
b) Doklad o oprávnení poskytovať dané služby: napr. výpis z OR/ŽR SR. Uchádzač môže predložiť aj výpis
z registrov, zverejnených na internete. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklad, verejný obstarávateľ
použije údaje z verejných registrov.
18. Vyhodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z
hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na
vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka
uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie
alebo doplnenie predložených dokladov v lehote do troch pracovných dní.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom
mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ : MyMamy, o.z. , Jánošíkova 70, 08001 Prešov
Predmet obstarávania : Prenájom citylightov v rámci projektu "Rôzne cesty k rovnosti"
Postup : Zákazka na poskytnutie služieb - prieskum trhu

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým
uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom
elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)
20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: Nie.

V Prešove 01.12.2021

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
v.z. Ing. Rastislav Tapšák
na základe plnomocenstva

Prílohy :
Č.1 : Návrh uchádzača na plnenie kritéria

 
  30.11.2021 | Pridal: Admin | Aktuálne | zobrazené: 66 krát |  

Verejné obstarávanie

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012

 
Na tomto webe používame cookies na zabezpečenie poskytovania služieb a k analýze návštevnosti. Ďalším prehliadaním s používaním týchto cookies súhlasíte.
Viac o Cookies.