Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach

09.07.2019 | Národné a medzinárodné dokumenty

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach je tiež medzinárodným dohovorom, ktorý bol schválený Valným zhromaždením OSN 16.decembra 1966 a vstúpila do platnosti 3.januára 1976. Zaväzuje zmluvné strany dohovoru, aby sa usilovali o zabezpečenie ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv jednotlivcov, vrátane práva na vzdelanie, práva na prácu alebo práva na primeranú životnú úroveň. Dohovor má 160 zmluvných strán a 7 signatárov. Jeho dodržiavanie je monitorované Výborom pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva. Pre Československo nadobudol účinnosť 23. marca 1976.

Jeho znenie: https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2012/01/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD-pakt-o-hospod%C3%A1rskych-soci%C3%A1lnych-a-kult%C3%BArnych-pr%C3%A1vach.pdf