O projekte Žiť bez násilia

14.01.2019 | Aktuality, Projekty, Žiť bez násilia

Názov projektu: Žiť bez násilia 
Kód projektu: 312041R512
Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj

Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie

Rozpočet projektu:491 339,52 € 
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95,0000{0ed4aa5055ccf2c7210e388d21e4f1963c3ffcb3965bd943e124cf4ebebd5566} 
Výška NFP: 466 772,54 € 
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 24 566,98 €
Trvanie aktivít projektu:1/2019 – 12/2022 (48 mesiacov)

Cieľová skupina projektu: jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
Špecifický cieľ: 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Typ aktivity: Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy


Hlavný cieľ projektu: Rozvíjať služby a opatrenia pre ženy – obete násilia v Prešovskom samosprávnom kraji

Špecifické ciele projektu:

1. Zvýšiť dostupnosť špecializovaných služieb MyMamy v rámci Prešovského kraja pre obete – ženy a deti traumatizované domácim násilím a pre ženy ohrozené partnerským násilím.
2. Poskytovať všeobecné a špecializované odborné služby vrátane komplexného krízového poradenstva pre ženy a deti ohrozené domácim násilím ako aj obete – ženy a deti traumatizované domácim násilím.
3. Zabezpečiť komplexné multisektorové poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie, t.j. poradenstvo sociálne, právne, psychologické, pracovné.

 

Hlavné aktivity: Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia – ženy v Prešovskom samosprávnom kraji.

Snahou MyMamy, o.z. je v Prešovskom kraji zabezpečiť komplexný medzisektorový prístup k riešeniu a eliminácii násilia páchaného na ženách a zvýšiť jeho dostupnosť aj pre ženy pochádzajúce z okrajových častí nášho regiónu. Z toho dôvodu sme sa rozhodli pre otvorenie našej pobočky – poradenského centra pre ženy MyMamy, o.z. v meste Bardejov. Činnosť poradne bude zabezpečovať 1 poradkyňa, ktorá pre združenie MyMamy dlhodobo vykonáva dobrovoľnícku činnosť v okrese Bardejov, najmä v oblasti preventívnych aktivít. Poradkyňa bude zabezpečovať špecializované krízové a sociálne poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie z okresu Bardejov v pracovných dňoch 4 hodín denne, t.j. na 1⁄2 pracovný úväzok.

MyMamy budú poskytovať špecializované služby v podobe krízového strániaceho poradenstva, všeobecnú odbornú pomoc obetiam a špecializovanú odbornej pomoc ženám zažívajúcim partnerské násilie a ich deťom.

V rámci týchto služieb bude pre ženy – obete partnerského násilia poskytovaná:

Všeobecná odborná pomoc – odborná činnosť a poskytovanie služieb, ktorými sa rozumie:
a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa § 4 ods. 2 a 5 zákona o obetiach,
b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa tohto zákona,
c) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného/poškodenej alebo svedka/svedkyne v trestnom konaní,
d) psychologická pomoc,
e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.

 

Špecializovaná odborná pomoc – ide o pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti, ktorá je cielená a integrovaná odborná činnosť a poskytovanie odborných služieb, ktorými sa rozumie:
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia,
c) poskytovanie psychologickej krízovej intervencie,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obete je bezprostredne ohrozené.

 

Poskytovaná odborná pomoc pozostáva zo:
– sociálneho poradenstva, sprevádzania obete na relevantné inštitúcie, krízového a strániaceho poradenstva
– právneho poradenstva a podávania právnych informácií, spisovania právnych návrhov a advokátskeho zastupovania obete
– psychologického poradenstva a psychologickej intervencie

 Súčasťou odbornej pomoci je aj:

– špecializované poradenstvo poskytované multidisciplinárnym tímom odborníčok
– krízové poradenstvo v nonstop prevádzke – poradkyne
– terénne krízové poradenstvo
– krízová linka – poradkyne v čase 8:00 – 17:00
– rozšírenie právneho poradenstva
– špecializované sociálne poradenstvo
– rozšírenie psychologického poradenstva – špecializované pre ženy a pre deti, individuálne a skupinové terapie, rekonštrukcia vzťahu mama – dieťa
– pracovné a ekonomické poradenstvo – rozšírenie o tútoring, resp. asistenciu u zamestnávateľa, poradenstvo pri zostavovaní rodinného rozpočtu, vedenie evidencie a databázy
– telefonické krízové poradenstvo počas 24 hodín
– online poradenstvo
– sprostredkovanie ubytovania v zariadení núdzového bývania.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Pre viac informácií pozrite aj www.esf.gov.sk, www.employment.gov.skhttps://www.ia.gov.sk//