Centrum Slniečko

Nezisková organizácia Centrum Slniečko pomáha týraným a zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Jej misiou je poskytovanie všeobecno-prospešných služieb týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia a napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd. 
http://centrumslniecko.sk/

Woman Institute Slovakia

Organizácia Women Institute Slovakia (WIS) vznikla v roku 2013 za účelom poskytovania komplexného poradenstva ženám a deťom zažívajúcim násilie. Ďalším súvisiacim cieľom organizácie je realizácia vzdelávacích a osvetových akcií za účelom znižovania domáceho násilia a rodovej nerovnosti v spoločnosti. V rámci prevencie domáceho násilia pripravuje WIS aj špeciálnu kampaň zameranú predovšetkým na sociálne najslabšie skupiny ohrozené chudobou a závislosťou od alkoholu ako aj na rómske komunity.
http://beznasilia.sk/

Prešovská rozvojová agentúra

Prešovská rozvojová agentúra vznikla z iniciatívy expertov dlhodobo pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja, vzdelávania a podpory zamestnateľnosti ľudských zdrojov a budovania partnerstiev v regióne. Všetci sú akceptovaní inštitúciami pôsobiacimi v Prešovskom samosprávnom kraji, pretože majú dlhoročné skúsenosti s prípravou, implementáciou a hodnotením projektov z predvstupových a štrukturálnych fondov, ale aj v oblasti vzdelávania, konzultácií a komunikácie s cieľovými skupinami. Má skúsenosti  s PR. 
http://prerag.sk/

 

Norasenteret  IKS

Nórsky partner – centrum Norasenteret má dlhodobé skúsenosti s poradenstvom pre obete násilia, vo svojej práci sa špecializujú najmä na prácu s posttraumatickým syndrómom. Okrem zdieľania know how sú ďalšími nezanedbateľným prínosmi vzájomnej spolupráce aj efektívnejšia komunikácia s verejnosťou na základe dlhoročných skúseností partnera, ale aj pomoc pri prenose dobrých praktík z krajiny s tradíciou filantropie a profesionálneho zabezpečovania sociálnych služieb.  
http://www.norasenteret.no/ 

obec Medzany

Väčšina výskumov hovorí o tom, že fyzické násilie prevláda na vidieku, kde sú obyvatelia od seba separovanejší – domy majú veľké dvory, nezdieľajú spoločné steny,… V tomto prípade je oveľa ťažšie týranie dokázať, pretože veľmi často chýbajú svedkovia, násilie je anonymnejšie. Pre aktivity tohto projektu sme si vybrali obec Medzany a jej blízke okolie. V tejto oblasti budeme realizovať vzdelávacie aktivity a kampane, slúžiace na podporu búrania rodových stereotypov a prehĺbenie vedomostí širokej verejnosti o rodovom násilí.
Vybraná obec s MyMamy, o.z. dlhodobo spolupracuje pri organizovaní preventívnych podujatí pre ženy žijúce na vidieku, podporných kultúrnych podujatiach pre žiakov (letné plenéry) a aj pri zabezpečovaní pomoci klientkam združenia  a ich deťom (ubytovanie v obecných nájomných bytoch, doprava na výlety a pod.).
 http://www.obecmedzany.sk/