Poskytované služby v rámci projektu Bezpečný ženský dom MYMAMY

22.01.2015 | Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy), Projekty

Projektom sa dosiahne poskytovanie sociálnych služieb v oblasti NPnŽ na požadovanej odbornej úrovni ako súčasť komplexného riešenia problematiky eliminácie násilia páchaného na ženách v PSK. BŽD MyMamy bude zároveň slúžiť ako akcelerátor tejto oblasti služieb v rámci kraja. V rámci poskytovania ubytovania ženám – matkám samoživiteľkám, bude súčasťou ich príprava na samostatný život a ekonomickú nezávislosť. 

Zvýšenie odbornosti personálu bude zabezpečené prenosom know-how nórskych partnerov. Centrum Nora IKS a Krízové centrum v Glamdal v oblasti práce s deťmi a získania zručnosti v oblasti pomoci klientkám s posttraumatickou stresovou poruchou s vypracovanými odbornými manuálmi na uvedenú tému. Tieto budú slúžiť aj ostatným zariadeniam na Slovensku, ktoré pracujú s touto klientelou. Priblíženie sa k napĺňaniu minimálnych štandárd Rady Európy v oblasti sociálnych služieb NPnŽ bude vytvorenie štyroch nových pracovných miest umožňujúcich 24 hodinovú prevádzku krízovej telefónnej linky, odborné psychologické a terapeutické poradenstvo pre deti a prístupnosť služieb centra. 

Cieľové skupiny projektu:

  • Ženy zažívajúce násilie – okrem ubytovania budú využívať aj špecializované poradenské služby – krízové poradenstvo, sociálne, právne a psychologické poradenstvo formou individuálnych poradenských rozhovorov alebo skupinových poradenských aktivít zameraných na ich posilnenie a podporu v začiatkoch samostatného života, vo väčšine prípadov ako žien – matiek samoživiteliek. 
  • Deti – väčšina klientok OZ MyMamy sú matky, najčastejšie maloletých detí. Tieto deti sú rovnako zasiahnuté násilím, ktoré bolo súčasťou ich detského sveta, čo na nich zanecháva väčšie či menšie stopy na tele i na duši, BŽD bude rovnako priestorovo, technicky i personálne odborne vybavené na prácu s a pre deti, ako špecifických klientov a bude pracovať v prospech zlepšenia vzťahov medzi matkami a ich deťmi, poznačenými skúsenosťou násilia zo strany otca, partnera matky. 
  • Mimovládne organizácie – projekt je príležitosťou pre posilnenie kapacít MVO OZ MyMamy a zároveň poskytne priestor pre vytvorenie kontaktného miesta pre ďalšie potenciálne aktívne skupiny v rámci PSK, pracujúce s cieľovou skupinou žien a detí zažívajúcich násilie. Umožní rozšírenie medzinárodnej spolupráce a prenos overeného know-how z partnerských nórskych MVO.
Bližšie informácie o očakávaných výsledkoch projektu v dokumente v prílohe.

Stiahnuť