Prešov: Témou okrúhleho stola bola „Multiinštitucionálna spolupráca v Prešovskom kraji v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch“

15.12.2016 | Aktuality, Projekty, Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Hlavnými témami okrúhleho stola v Prešove boli tieto okruhy:
-Regionálny akčný plán prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách v Prešovskom kraji
-Krízový intervenčný tím
-Návrhy na zlepšenie multidisciplinárnej spolupráce

1. Regionálny akčný plán prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách v Prešovskom kraji

V Prešovskom samosprávnom kraji je vypracovaný Regionálny akčný plán prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Vypracovala ho Mgr. Monika Fuchsová z Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Je potrebné, aby účastníčky stretnutia – zástupkyne jednotlivých inštitúcií, ktoré participujú na poskytovaní služieb pre ženy zažívajúce násilie si RAP prečítali a pripomienkovali, resp. aktualizovali.
P. Liesenerová (ÚPSVaR SR Prešov) sa vyjadrila, že dokument pozná a 1 x do roka sa niekedy na ÚPSVaR SR spracovávala správa a štatistika s prípadom násilia v rodine. V súčasnosti, v každej rodine SPO zisťuje, či je v rodine páchané násilie na žene, resp. na deťoch.

2. Krízový intervenčný tím

Krízový intervenčný tím na území mesta Prešov je vytvorený z členov Miultiinštitucionálnej skupiny. Zatiaľ konkrétne prípady žien zažívajúcich násilie prejednávané neboli. Všetky účastníčky stretnutia sa vyjadrili, že je dôležité koordinovať úzku spoluprácu ku konkrétnym prípadom.

3. Návrhy na zlepšenie multiinštitucionálnej spolupráce
Multiinštitucionálna spolupráca bola v kraji koordinovaná v uplynulom období v rámci Národného projektu „Prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách“. Po ukončení projektu vzájomná spolupráca pokračuje.
V rámci mesta Prešov vyjadrila p. Sejková (MyMamy, o.z.) potrebu užšej spolupráce najmä ku konkrétnym prípadom. P. Dulinová prejavila ochotu nadviazať užšiu spoluprácu pri prejednávaní jednotlivých prípadov. Zároveň sa vyjadrila, že každý podnet aj anonymný prešetrujú a zaradzujú do výchovných programov MsÚ.