Prevencie na školách

20.10.2016 | Aktuality

V rámci projektu sme oslovili 5 stredných škôl a 1 vysokú školu humanitného smeru z okresu Prešov a v týchto školách sme aplikovali neformálny vzdelávací program orientovaný na znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti, s dôrazom na násilie páchané na ženách a ich deťoch (prednášky pre mladých ľudí na stredných a vysokých školách v SR zamerané na elimináciu rodových stereotypov ako aj prevenciu násilia páchaného na ženách a iných negatívnych spoločenských javov).

Stretnutia sa odohrali na týchto stredných a vysokých školách: 
*Pedagogická fakulta (odbor pedagogika) a Fakulta humanitných a prírodných vied (odbor andragogika) Prešovskej univerzity v Prešove
*Hotelová akadémia J. Andraščíka v Bardejove
*Súkromná stredná odborná škola Mladosť v Prešove
*Stredná umelecká škola na Vodárenskej ulici v Prešove
*Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove
*Pedagogická a sociálna akadémia v Prešove

Stiahnuť