Prekal savore ala berša, so keras, imar but presikhaďam duj jekhinteresneder oblasťi, andre save hiňi amari buťi kampeľišagutňi the prekal save amen butginďardones keras. Elšino lendar hino sikhado šegitipen le sikhade manušenge – le džuvľijenge, saven hin andro...

read more