Нашы службы

МыМамы дає к діспозіції підпору женам, котры зажывають насилность в паровых одношінях, і їх дїтём формов конзултації і уквартелёваня.

Нашы службы

За рокы нашого дїятельства сьме поступно ідентіфіковали дві найважнїшы области, в котрых є наша робота потребна і в рамках котрых ся довгодобо реалізуєме. Першов із них є конкретна поміч конкретным людём – женам, котры мають в своїм жывотї скушеность з насилством у паровых одношінях, і їх дїтём.

Як друга, не менше важна і потребна, ся вказала робота на шырїню думок нуловой толеранції к насилству або ідей о родовій рівности і підвышованю усвідомлености/інформованости о людьскых правах, котра є іщі все на низкій уровни.

Як вызерать і што вшытко загорнює/обсягує тота робота, кебы сьме собі пару попереднїх речінь розмінили на дрїбны/деталнїше розтлумачіли/пояснили?

Што даєме/забезпечуєме нашым кліенткам?

Соціалны конзултації

Цїлём соціалных конзултацій є поміч женам і їх дїтём при рїшіню насилства з боку манжела/партнера/нянька посередництвом становлїня плану соціалной роботы, котрый буде решпектовати рїшіня і темпо кліенткы. Цїлём становленого плану роботы є посилнїня кліенток і їх дїтей в тім, жебы доказали зачати вести самостатный жывот без насилства. То є нелем цїль, но і ключова метода, котра ся хоснує в процесї конзултацій.

В рамках соціалных конзултацій робиме дві сорты конзултацій, основну і шпеціалізовану, котру даєме/реалізуєме амбулантнов і тереннов формов. Окрем особной стрїчі даєме і конзултації телефонічно або імейловов комунікаціёв.

Соціална асістенція

Цїлї соціалной асістенції:
• помочі кліентцї з дїтми выглядати адекватну поміч при рїшіню проблему, споєного/звязаного із сітуаціёв насилства,
• помочі кліентцї комуніковати з околіцёв, выядрити точно свої потребы посередництвом позорованя і тренінґу комунікації,
• посилнити самодовіру кліенткы в свої силы, єй віру у властны способности і можность веджіня самостатного повноцїнного жывота без насилства.

Крізова інтервенція і крізово варовна конзултація

Цїлём крізовой інтервенції є дати шпеціалізвану поміч женам і дїтём, котры ся дістали до крізы. Іде о моменталный, скорый/вчасный засяг в добі крізы – в часї атаку, по атаку, коли ся стараєме мінімалізовати огрожіня жен і дїтей. Цїлём крізовой варовной конзултації є помочі женам і дїтём, котры ся дістали до крізовой сітуації насилства, їх посилнїнём, жебы были способны порадити собі із сітуаціёв вдяка тому, же стоїме на боцї жены і дїтей.

Псіхолоґічна поміч

Цїлём псіхолоґічной помочі є помочі кліенткам і їх дїтём вырівнати ся з пережытов травмов, посилнёвати кліенткы і їх дїти, обновити або помочі зась обявити властну цїну/достойность, уважіня/достойность ку самій собі і способность кліенткы вести самостатный жывот без насилства. Цїлём є тыж помочі вырівнати ся з наслїдками, котры насилство вхаблять на женах і дїтёх, і помочі вырівнати ся з єднотливыма кроками, споєныма з рїшінём насилства реалізованого на женах (наприклад приправа на судный процес).
Про кліенткы, котры вырїшать прияти поміч, бо чують, же не мають выхову дїтей певно в руках, но і про тоты, у котрых сьме збачіли важны проблемы в аплікації родічовскых компетенцій і нарушены одношіня з дїтми, маєме к діспозіції терапевтічный проґрам „[STRONG][Рeконштрукція одношіня мати – дїтина][STRONG]“, на котрім беруть участь кліенткы єдночасно/вєдно із своїма дїтми. Тот проґрам бы мав помочі оздравити їх взаємны одношіня, помочі їм зась найти драгу к собі. Насилство з боку нянька тыж позначіть одношіня матери і дїтвака, обидвоє ся мусять вырівнати з новов сітуаціёв, приспособити ся новым условіям, наново собі становити граніцї взаємных одношінь, найти взаємну довіру.

Підпорны ґрупы

Цїлём підпорных ґруп є додаваня/реалізація емоціоналной підпоры, утримованя соціалной ідентічности участнічок, забезпечованя освіты і додаваня інформацій о проблемі, додаваня підпоры од околіцї і створїню можностей на соціалну інтеґрацію (Spiegel, 1993). Підпорны ґрупы створюють можности на взаємне передаваня скушеностей, взаємну поміч і підпору і главно посилнїня жен і дїтей в тім, же „Не єсь на то сама / сам.“

Правна поміч і правне заступлёваня

Цїлём даваня правной помочі женам і дїтём, котры зажывають насилство, є помочі комплексному рїшіню комплікованой сітуації насилства. Кваліфікована правна порадкыня позерать на сітуацію насилства, в котрій ся жена з дїтми находить, через оптіку правных поступів. Нашым кліенткам даєме безплатну правну конзултацію і правне заступлёваня в дїлах управы прав і повинностей родічів ід малолїтнїм дїтём, при змінї той управы, в дїлах розводу/розвінчаня, оформлїня прав і повинностей родічів ід малолїтнїм дїтём по розводї, при наряджіню неодкладного опатрїня/повинности в дїлї звірїня до особной старостливости і наряджіню аліментів про малолїтнёго дїтвака, при наряджіню манжельскых аліментів і при становлїню аліментів про дорослого дїтвака, при неодкладній повинности в дїлі невступлёваня до квартелю і наряджіня неприближованя ся на вызначену діштанцію, при вышмарїню/вылучіню з ужываня квартеля, вырівнаню безподїлового властництва манжелів, в дїлах екзекуції нa выможіня довжной сумы аліментів, при карных процесах, в дїлах померщіны, земельного, робочого і екзекучного права і в іншых дїлах.

Дoчасне уквартелёваня в Безпечнім женьскім домі МыМамы

Служба на перебываня давана подля § 29 Закона ч. 448/2008 о соціалных службах. Заряджіня дочасного бываня/бываня в нуждї є, з оглядом на западоевропскы тренды, но і на заданя проєкту, вдяка котрому Безпечный женьскый дім МыМамы взникнув, на одтайненій адресї. За тоту службу ся платить подля цїнника/таріфы і в згодї із договором о додаваню служеб і уквартелёваня. Заряджіня має цїлкову капаціту 35 особ (маскімално 11 жен і 24 дїтей), враховано родинного міста про імобілных.

Можность уквартелёваня в заряджіню дочасного бываня/бываня в нуждї є єднов із служеб, котры суть комплексно заміряны на цїль посилнїня кліенток і їх дїтей, жебы доказали зачати новый самостатный жывот без насилства. В тім шпеціалізованім заряджіню з комплексныма службами і підпоров дістають жены і їх дїти по одходї од насилных хлопів – партнерів і няньків, можность вырівнати ся з пережытыма травмами – на безпечнім містї, де не мусять рїшыти екзістенчны проблемы, як є стрїха над головов ці што до рота, мають простор на то, жебы в собі нашли силу і смілость зачати од зачатку, зробити крокы нутны про їх далшый, самостатный жывот без насилства.

Цїнник за службы уквартелёваня найдете в прилозї. (Цїнник – ПДФ)

Конзултація про жертвы карных скутків у формі шпеціаліз ованой одборной помочі надміру крегкой жертвы подля § 5 абзац 4 закона о жертвах.

Іде о нову службу, котру наше обчаньске здружіня в рамках неперестанного розшырёваня свого портфолія помочі про нашу цїлёву ґрупу – жены, котры зажывають насилство в паровых одношінях, і їх дїти, давать/реалізує од 11. мая 2018 вдяка здобытій акредітації. Значіть, МыМамы, о. з. , є актуално компетентне помагати жертвам караного скутку мучіня близкой і звіреной особы на теріторії окресів Пряшів і Сабінов. Протягом рока 2018 сьме поміч давали в рамках правных служеб шпеціалізованой порадкынї і псіхолоґічкы про дїти, бо ішло переважно о дїтьскы жертвы.

Робочі конзултації

Жены, котры были довгодобо на матерьскій доволенцї про многократне матерство, тоты, котры мають низшу освіту або про малолїты дїти і потребують роботу в формі скороченого робочого часу, мають часто проблем заместнати ся, зато суть на робочім торгу діскрімінованы. На новый, самостатный зачаток без фінанчной залежности суть фінанчны жрїдла нутны. Окрем автоматічного выбавлёваня вшыткых форм фінанчной помочі, котры кліенткам з різных прічін патрять/належать (приплаток на бываня, родічовскый приплаток, …) і не мають го выбавленый, ся стараєме тоты, котры проявлять інтерес, вернути на робочій торг і таксамо їм забезпечіти самостатне обыстя.

Куртодоба старостливость о дїтину

В припадї, же кліентка має даяку робочу стрїчу, урядне їднаня, ошетрїна або подобно важны і неодкладны повинности, мають нашы кліенткы можность вхабити дїти робітничкам нашого здружіня, котры ся о них постарають.

Підпора родічовскых компетенцій

І хоць тота робоота бы не мала быти частёв нашого дїятельства, бо наше заряджіня предпокладать, же жена, котра є у нас уквартелёвана, є самостатна і о свої дїти ся докаже повноцїнно постарати сама, стає ся нам, же у дакотрой выпозоруєме/збачіме барз низку уровень родічовскых компетенцій. Тоты суть споєны/выходять з низшов/й менталнов/й капацітов/ы, недоброй родинной підпоры/базы і даколи тыж із слабым емоціонaлным споїнём з дїтваком. В припадї, же дашто таке у уквартелёваной кліенткы спозоруєме/збачіме, снажыме ся, часто над рамкы нашой роботы, научіти єй вести своє обыстя і старати ся о свої дїти од наставлёваня родинного розрахунку на самім початку, аж по перебалёваня дїтвака на самім концю.

Што даєме дїтём нашых кліенток?

Псіхолоґічна поміч

Кедь є в обыстю насилство, і хоць ся не дотулять прямо дїтвака, має на нёго вызначный вплив. Впливать на ёго пережываня і псіхічный розвиток, но і на сприниманя/перцепцію навколишнёго світа і самосправованя. Дїти, котры ку нам приходять з насилных одношінь, надміру ся гнївають на вшытко і на вшыткых – на нянька, бо є насилный, на матірь, бo їх з насилного обыстя не выслободила скорїше, но і на себе самых, бо передовшыткым меншы дїти відять барз часто винника за сітуацію в родинї у собі. Утїкають перед реалностёв, снажать ся ї приспособлёвати, мінити, злегшовати, мають чутя, же їх нихто не видить і нихто їм не розумить. Старшы дїти падають до депресії, глядають выслободжіня в алкоголї, дроґах, розмаїтых невгодных партіях, молодшы ся звыкнуть вертати в на низшый ступінь розвоя або стаґновати, не розумлять сітуації і звыкнуть із вшыткого винити себе. Стрїчі з дїтьсков псіхолоґічков проходять, самособов, ненасилнов формов гер і пережываня вольного часу і лем в часї гер має дїтина простор на то, жебы ся выбісїдовала із своїх планых/неґатівных зажытків, страхів і травм, коли надобывать чутя, же дакому на нїй конечно залежить.

Дїтьскый клуб Мамачік

Раз місячно орґанізуєме про уквартелёваны дїти, но і амбулантны дїти, вольночасову актівіту під назвов Дїтьскый клуб Мамачік. Дїти собі на фонї часу проведженого довєдна з далшыма дїтми, котры мають подобно травматізуючі скушености з насилством в родинї, усвідомлюють, же із своїма „ночныма травмами“ не суть у світї самы, же про них екзістує простор, в котрім можуть з дакым проводити свій час і свої старости і радости, о котрых не можуть бісїдовати із своїма сокласниками в школї ці камаратами на гріщах. Тоты дїти ся через подобну минулость знають лїпше похопити і взаємно ся підпорити. Важне про нас є посередництвом актівіт у тім клубі дожычіти дїтём зажыткы і забезпечіти їм споминкы/памятку нa щастне дїтинство, котре їм їх властны нянькове своїм справованём взяли. Стало ся уже правилом, же в часї лїтнїх вакацій собі продовжуєме довєдна проведженый/прожытый час орґанізованём тыжденного табора Мамачік, котрый має рекреачно-терапевтічный характер. В половинї року 2018 ся нам подарило здобыти вдяка проєкту підпореного фірмов Генкел немало фінанцій на орґанізованя дїтьского клубу нa найблизшый рік, т. є. актівіты нa реґуларлных стрїчах будуть реалізованы і в роцї 2021, з чого ся барз тїшиме.

Гіпотерапія

Протягом цїлого рока уквартелёваны дїти беруть участь два раз місячно на гіпотерапії. Вдяка нїй ся здоконалюють в коордінації погыбів тїла, грубой моторікы, спевнюють собі сваловый тонус і злїпшують рівновагу. Правилне сиджіня на коню елімінує сколіозу хырбтїцї. Із псіхічного боку настає увольнїня і выплавлїня позітівных емоцій. Дїти зажытково зістили, же кедь собі на коня сядуть в планім псіхічнім розположіню, кінь то барз скоро учує і веде себе подобно. Кедь є але дїтвак уволненый, уволненый є і кінь і кооперація меджі обидвома є успішнїша. Дїти ся вдяка тій формі терапії учать основам старостливости о звірята і здобывають основны робочі навыкы, котры собі выжадує старостливость о коня.

Шпеціално – педаґоґічне доповнююче навчаня/доучованя

Скоро вшыткы дїти, котры выростали в насилнім одношіню, мають веце або менше важны проблемы із справованём, часто в них зістають тыж коґнітівны сімптомы наслїдків насилства. У тых дїтей часто видно пізнїшый розвиток речі, мають проблем з концентраціёв і памнятёв, што має вплив на їх школьску успішность. Дїти – уквартелёваны і екстерны – зато мають ід діспозіції індівідуалны годины з нашыма шпеціалныма педаґоґічками.

Якы превентівны актівіты реалізуєме?

Превентівны актівіты суть заміряны на прімарну превенцію на середнїх школах і на валалох, де з вывжытём навчалных матеріалів і документарных філмів реалізує МыМамы, o. з. діскузії заміряны на тему родовой рівности і єй связї/корелації з родово детермінованым насилством. Єдночасно/Сучасно вже довгодобо орґанізуєме тыж тренінґы на підвышіня чутливости в области насилства на женах і родовій рівности про кооперуючі орґанізації – професіоналів, котры ся у своїй роботї можуть стрїтити із женами зажываючіма насилство в паровых одношінях, і їх дїтми.

Окрем превентівных актівіт орґанізованых в рамках школ і на валалох реалізуєме (наприклад ФемФест) і запоюєме ся (наприклад 16 днїв актівізма проти насилству на женах) до кампаней, котрых цїлём є окрем іншого і підвышіня інформованости шырокой верейности/громады о темах насилства в паровых одношінях, єй наслїдках і допадах на жены і дїти.
Превенцію поважуєме за єден із способів, як ся приближити к ідеалному ставу нуловой толеранції к насилству в сполочности, котра є єдинов драгов/путёв на ефектівне заставлїня насилстватыж в сукромнім/пріватнім просторї.