Naše služby

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Služby MyMamy, o.z.

Počas rokov nášho pôsobenia sme postupne identifikovali dve najdôležitejšie oblasti, v ktorých je naša práca potrebná a v rámci ktorých sa dlhodobo realizujeme. Prvou z nich je konkrétna pomoc konkrétnym ľuďom – ženám, ktoré majú vo svojom živote skúsenosť s násilím v párových vzťahoch a ich deťom. Ako druhá, nemenej dôležitá a potrebná, sa ukázala práca na šírení myšlienok nulovej tolerancie násilia, rodovej rovnosti a zvyšovanie povedomia o ľudských právach, ktoré je ešte stále veľmi nízke. Ako to vyzerá a čo všetko zahŕňa táto práca, ak by sme si predošlých pár viet rozmenili na drobné?

Čo poskytujeme našim klientkam?

Sociálne poradenstvo

Cieľom sociálneho poradenstva je pomoc ženám a ich deťom s riešením násilia zo strany manžela/partnera/otca prostredníctvom stanovenia plánu sociálnej práce, ktorý bude rešpektovať rozhodnutia a tempo klientky. Cieľom stanoveného plánu práce je posilnenie klientok a ich detí k tomu, aby dokázali začať samostatný život bez násilia. To je nielen cieľ, ale aj kľúčová metóda, ktorá sa využíva v poradenskom vzťahu.
V rámci sociálneho poradenstva vykonávame dva druhy – základné a špecializované poradenstvo, ktoré poskytujeme ambulantnou a terénnou formou. Okrem osobného stretnutia poskytujeme i poradenstvo telefonicky či emailovou komunikáciou.

Sociálna asistencia

Cieľmi sociálnej asistencie sú:
• pomôcť klientke s deťmi vyhľadať adekvátnu pomoc pri riešení problému súvisiaceho so situáciou násilia,
• pomôcť klientke komunikovať s prostredím, vyjadriť svoje potreby prostredníctvom pozorovania a tréningu komunikácie,
• posilniť sebadôveru klientky, jej vieru vo vlastné schopnosti a možnosť vedenia samostatného plnohodnotného života bez násilia.

Krízová intervencia a krízové strániace poradenstvo

Cieľom krízovej intervencie je poskytnutie špecializovanej pomoci ženám a deťom, ktoré sa ocitli v kríze. Ide o okamžitý, rýchly zásah v dobe krízy – počas útoku, po útoku – kedy sa snažíme minimalizovať ohrozenie žien a detí. Cieľom krízového strániaceho poradenstva je pomoc ženám a deťom, ktoré sa ocitli v krízovej situácii násilia prostredníctvom posilnenia na zvládanie situácie tým, že stojíme na strane ženy a detí.

Psychologická pomoc

Cieľom psychologickej pomoci je pomôcť klientkam a ich deťom spracovať prežitú traumu, posilňovať klientky a ich deti, obnoviť alebo pomôcť znovu objaviť vlastnú sebahodnotu, sebaúctu a schopnosť klientok viesť samostatný život bez násilia. Cieľom je aj pomoc so spracovávaním dôsledkov, ktoré násilie zanecháva na ženách a deťoch a pomoc so zvládaním jednotlivých krokov, súvisiacich s riešením násilia páchaného na ženách (napr. príprava na súdne pojednávania).

Pre klientky, ktoré sa pre to rozhodnú, pretože cítia, že nemajú výchovu svojich detí pevne v rukách, ale aj tie, u ktorých sme vybadali vážne problémy so zvládaním rodičovských kompetencií a narušený vzťah s deťmi my, máme k dispozícii terapeutický program „Rekonštrukcia vzťahu matka – dieťa“, ktorého sa zúčastňujú klientky súčasne so svojimi deťmi. Tento program by mal prispieť k ozdraveniu ich vzájomného vzťahu, pomôcť im opäť nájsť k sebe cestu. Násilie zo strany otca totiž poznačí aj vzťah matky s dieťaťom, obaja sa musia vyrovnávať s novou situáciou, prispôsobovať sa novým podmienkam, nanovo si stanoviť hranice vzájomných vzťahov, nájsť vzájomnú dôveru.

Podporné skupiny

Cieľom podporných skupín je poskytovanie emocionálnej podpory, udržiavanie sociálnej identity účastníčok, poskytovanie vzdelávania a prísunu informácií o probléme, poskytovanie podpory okolitého prostredia a poskytovanie sociálneho začlenenia (Spiegel, 1993). Podporné skupiny predstavujú možnosť vzájomného zdieľania skúseností, vzájomnej pomoci a podpory a hlavne posilnenie žien a detí v zmysle „Nie si na to sama/sám.“

Právna pomoc a právne zastupovanie

Cieľom poskytovania právnej pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie je pomôcť ku komplexnému riešeniu zložitej situácie násilia. Kvalifikovaná právna poradkyňa nahliada na situáciu násilia, v ktorej sa žena s deťmi nachádza cez optiku právnych postupov. Našim klientkam poskytujeme bezplatné právne poradenstvo a právne zastupovanie vo veciach úpravy práv a povinností rodičov k maloletým deťom, pri zmene tejto úpravy, vo veciach rozvodu, úpravy práv a povinností rodičov k maloletým deťom po rozvode, pri nariadení neodkladného opatrenia vo veci zverenia do osobnej starostlivosti a nariadení výživného pre maloleté dieťa, pri nariadení manželského výživného i pri určení výživného pre plnoleté dieťa, pri neodkladnom opatrení vo veci nevstupovania do bytu a nariadení nepribližovania sa na určitú vzdialenosť, pri vylúčení z užívania bytu, vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov, vo veciach vykonania exekúcie na vymoženie dlžnej sumy výživného, pri trestných konaniach, vo veciach dedičského, pozemkového, pracovného a exekučného práva a i.

Dočasné ubytovanie v Bezpečnom ženskom dome MyMamy

Pobytová služba poskytovaná podľa § 29 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Zariadenie núdzového bývania je, s ohľadom na západoeurópske trendy, ale aj zadanie projektu, vďaka ktorému Bezpečný ženský dom MyMamy vznikol, na odtajnenej adrese. Táto služba je poskytovaná za úhradu, je spoplatnená podľa cenníka a v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb a ubytovaní. Zariadenie má celkovú kapacitu 35 osôb (max. 11 žien a 24 detí), vrátane rodinného miesta pre imobilných.

Poskytovanie ubytovania v zariadení núdzového bývania je jednou zo služieb, ktoré sú komplexne zamerané na cieľ posilnenia klientok a ich detí, aby dokázali začať nový samostatný život bez násilia. V tomto špecializovanom zariadení s komplexnými službami a podporou dostávajú ženy a ich deti po odchode od násilných mužov – partnerov a otcov, príležitosť vysporiadať sa s prežitými traumami. V prostredí, kde sú v bezpečí a nemusia riešiť existenciálne problémy ako je strecha nad hlavou či čo do úst, majú priestor na to, aby v sebe našli silu a odvahu začať odznova, urobiť kroky nevyhnutné pre ich ďalší, samostatný život bez násilia.

Cenník ubytovacích služieb nájdete tu.

Poradenstvo pre obete trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach

Ide o novú službu, ktorú naše občianske združenie v rámci neustáleho rozširovania svojho portfólia pomoci pre našu cieľovú skupinu – ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti poskytuje od 11. 5. 2018 vďaka udelenej akreditácii. MyMamy, o.z. je teda aktuálne oprávnené poskytovať pomoc obetiam trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby na území okresov Prešov a Sabinov. Počas roka 2018 sme ho poskytovali v rámci právnych služieeb, odbornou poradkyňou a psychologičkou pre deti, nakoľko išlo prevažne o detské obete.

Pracovné poradenstvo

Ženy, ktoré sa ocitli dlhodobo na materskej dovolenke kvôli viacnásobnému materstvu, tie, ktoré majú nižšie vzdelanie či kvôli maloletým deťom potrebujú prácu formou skráteného úväzku majú často problém zamestnať sa, pretože sú na trhu práce diskriminované. Na nový, samostatný začiatok bez finančnej závislosti sú však finančné zdroje nevyhnutné. Okrem automatického vybavovania všetkých foriem finančnej pomoci, ktoré klientkam z rôznych dôvodov patria (príspevok na bývanie, rodičovský príspevok, …) a nemajú ho vybavený, sa pokúšame tie, ktoré o to prejavia záujem, prinavrátiť na trh práce a aj takto im pomôcť zabezpečiť samostatnú domácnosť.

Krátkodobá starostlivosť o dieťa

V prípade, že má klientka nejaké jednanie, úradné vybavovanie, ošetrenie alebo obdobne vážne a nepreložiteľné povinnosti, majú naše klientky možnosť nechať deti pracovníčkam, ktoré sa o deti postarajú.

Podpora rodičovských kompetencií

Aj napriek tomu, že táto činnosť by nemala byť súčasťou našej práce, pretože naše zariadenie predpokladá, že žena, ktorá je u nás ubytovaná, je samostatná a o svoje deti sa dokáže plnohodnotne postarať, stáva sa nám, že u niektorej vybadáme veľmi nízku úroveň rodičovských kompetencií. Tie súvisia s nižšou mentálnou kapacitou, zlým rodinným zázemím a niekedy aj so slabou citovou väzbou na dieťa. V prípade, že niečo také u ubytovanej klientky vybadáme, pokúšame sa často nad rámec našej práce naučiť ju viesť svoju domácnosť a starať sa o svoje deti, nastavovaním rodinného rozpočtu počínajúc a prebaľovaním končiac.

Čo poskytujeme deťom našich klientok?

Psychologickú pomoc

Ak je v domácnosti prítomné násilie, aj keď sa nedotýka priamo dieťaťa, má na dieťa výrazný vplyv. Vplýva na jeho prežívanie a psychický vývoj, ale aj na vnímanie okolitého sveta a správanie. Deti, ktoré k nám prichádzajú z násilných vzťahov, majú obrovský hnev na všetko a všetkých – na otca, lebo je násilný, na mamu, lebo ich z násilnej domácnosti nevyslobodila skôr, ale i na seba, pretože najmä menšie deti vidia veľmi často vinníka za situáciu v rodine v sebe. Utekajú pred realitou, snažia sa si ju prispôsobovať, meniť, zľahčovať, majú pocit, že ich nikto nevidí a nikto im nerozumie. Staršie deti prepadajú depresiám, hľadajú vyslobodenie v podobe alkoholu, drog, rôznych pochybných partií, mladšie sa zvyknú vracať vo vývoji do nižšieho stupňa alebo stagnovať, nerozumejú situácii a zvyknú zo všetkého viniť seba. Stretnutia s detskou psychologičkou prebiehajú prirodzene, nenásilnou formou hier a trávenia voľného času a počas nich má dieťa priestor na to, aby sa vyrozprávalo zo svojich zlých zážitkov, strachov a tráum a získavajú pocit, že na nich niekomu záleží.

Detský klub Mamáčik

Raz mesačne organizujeme pre ubytované, ale aj ambulantné deti voľnočasovú aktivitu pod názvom detský klub Mamáčik. Deti si na pozadí času stráveného spoločne s ďalšími deťmi, ktoré majú podobne traumatizujúce skúsenosti s násilím v rodine, uvedomujú, že so svojimi „nočnými morami“ nie sú vo svete osamotené, že pre ne existuje priestor, v ktorom môžu s niekým zdieľať veci, o ktorých nemôžu hovoriť so spolužiakmi v škole či s kamarátmi na ihriskách. Tieto deti sa skrz obdobnú minulosť vedia lepšie pochopiť a navzájom sa podporiť. Dôležité je pre nás prostredníctvom aktivít na tomto klube dopriať deťom zážitky a zabezpečiť im spomienky na šťastné detstvo, o ktoré ich vlastní otcovia svojím správaním pripravili. Stalo sa už pravidlom, že počas letných prázdnin si predlžujeme spoločne strávený čas organizovaním týždenného tábora Mamáčik, ktorý má rekreačno-terapeutický rozmer. V polovici roka 2018 sa nám podarilo získať vďaka projektu podporeného firmou Henkel nemalé prostriedky na organizáciu detského klubu na najbližší rok, aktivity na pravidelných stretnutiach teda budú prebiehať aj v roku 2019, z čoho sa veľmi tešíme.

Hipoterapiu

Počas celého roka sa ubytované deti zúčastňovali dvakrát mesačne hipoterapie. Vďaka nej sa zdokonaľujú v koordinácii pohybov tela, hrubej motoriky, spevňujú si svalový tonus a zlepšujú si rovnováhu. Správny sed na koni eliminuje skoliózu chrbtice. Po psychickej stránke dochádza k uvoľneniu a vyplaveniu pozitívnych emócií.
Deti zážitkovo zistili, že ak si na koňa sadnú v zlom psychickom rozpoložení, kôň to rýchlo vycíti a správa sa rovnako. Ak je však dieťa uvoľnené, uvoľnený je aj kôň a spolupráca medzi oboma je úspešnejšia. Deti sa vďaka tomuto druhu terapie učia základom starostlivosti a zodpovednosti o zvieratá a získavajú základné pracovné návyky, ktoré si vyžaduje starostlivosť o koňa.

Špeciálno-pedagogické doučovania

Takmer všetky deti, ktoré vyrastali v násilnom vzťahu, majú viac či menej vážne problémy so správaním, často sú prítomné aj kognitívne symptómy následkov násilia. U týchto detí je často prítomný oneskorený vývin reči, majú problémy s koncentráciou a pamäťou, čo má vplyv na ich školský prospech. Deti – ubytované aj externé – preto majú k dispozícii individuálne hodiny s našimi špeciálnymi pedagogičkami.

Aké preventívne aktivity realizujeme?

Preventívne aktivity sú zamerané na primárnu prevenciu na stredných školách a na vidieku, kde s využitím výukových materiálov a dokumentárnych filmov realizuje MyMamy, o.z. diskusie zamerané na tému rodovej rovnosti a jej súvislosti s rodovo podmieneným násilím. Zároveň sa už dlhodobo venujeme aj poskytovaniu scitlivovacích tréningov v oblasti násilia páchaného na ženách a rodovej rovnosti pre spolupracujúce organizácie – profesionálov, ktorí sa pri výkone svojej práce môžu stretnúť so ženami, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch a ich deťmi.

Okrem preventívnych aktivít organizovaných v rámci škôl a vidieka realizujeme (napr. FemFest) a zapájame sa (napr. 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách) do kampaní, ktorých cieľom je okrem iného aj zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o témach násilia v párových vzťahoch, jeho dôsledkoch a dopadoch na ženy a deti.

Prevenciu považujeme za jeden zo spôsobov ako sa priblížiť k ideálnemu stavu nulovej tolerancie násilia v spoločnosti, ktorý je jedinou cestou na efektívne zastavenie násilia aj v súkromnom priestore.