Aktivity organizácie

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Aktivity organizácie MyMamy, o.z.

Občianske združenie MyMamy organizuje rôznorodé aktivity na podporu žien zažívajúcich násilie a ich detí. Taktiež organizujeme aktivity na boj s rodovo podmieneným násilím, rodovým stereotypom a na osvetu verejnosti o problematike.

Podporné skupiny

Základným cieľom organizovania podporných skupín je poskytovanie emocionálnej podpory, poskytovanie vzdelávania, udržovanie vlastnej osobnostnej identity a posyktovanie začlenenia do spoločnosti. Podporné skupiny predstavujú možnosť vzájomného zdieľania skúseností, vzájomnej pomoci a podpory žien a detí: Nie ste na to sama/sám.

Tábory

Detské tábory pre deti klientiek MyMamy sa odohrávajú každoročne v prírode. Sú plné hier, súťaží, výletov, smiechu a dobrej nálady. Pravidelne hľadáme sponzorov pre uskutočnenie týchto našich aktivít, budeme radi za každý príspevok!

Prevencia na školách

Pri svojich projektoch sa zameriavame aj na prácu s deťmi, študentami na stredných, či základných školách. Výsledkom sú vždy pracovné listy alebo vzdelávacie materiály pre deti a pedagógov. Prevencia na školách formou diskusií, vzdelávacích aktivít a hier je súčasťou našich ativít.

Expertná skupina pre násilie na ženách

Pravidelné stretávanie odborníkov a odborníčok z rôznych inštitúcií, ktoré sa zaoberajú násilnými činmi páchanými na ženách a ich deťoch. Expertná skupina sa zaoberá definovaním problémov pri implementácii zákonov, prepája inštitúcie, diskutuje o kompetenciách, o financovaní služieb a vzdeláva personál.

16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. MyMamy sa pravidele do tejto celosvetovej kampane zapája programom pre verejnosť, čím pomáha k osvete a vzdelávaniu verejnosti v problematike násilia páchaného na ženách.

FemFest

Festival FemFest sa pravidelne odohráva v Prešove a je zameraný práve na zvýšenie povedomia o násilí v párových vzťahoch. Súčasťou krátkeho festivalu bývajú diskusie o ženských právach a postavení v spoločnosti, premietanie filmov so ženskeu tématikou a koncert umelcov či umelkýň, ktoré sa stotožňujú s hlavným poslaním organizácie a práv žien.