Naše ciele a princípy

MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Ciele a princípy MyMamy, o.z.

Občianske združenie MyMamy je nezisková a mimovládna organizácia, ktorá pôsobí v oblasti pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.

Cieľom našej práce je poskytovanie komplexných služieb pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti, zabezpečenie podpory, posilnenie žien, aby mali silu zmeniť situáciu vlastnými silami, aby žili seba určujúci život bez násilia. V poradni sa snažíme vytvoriť pre ženy a ich deti bezpečné miesto, kde môžu hovoriť o svojej skúsenosti s násilím.

Hlavným cieľom našej činnosti je zároveň prispievať k zvýšeniu efektívnosti pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie, prispieť k zvýšeniu informovanosti verejnosti o tejto téme, odtabuizovanie témy a k zvýšeniu účinnosti prevencie v oblasti násilia v párových vzťahoch. Veríme, že je základným ľudským právom každého jedinca žiť v párovom vzťahu život bez násilia a strachu.

Hlavné princípy našej činnosti sú:

 • prístupnosť služieb pre všetky ženy bez ohľadu na štátnu príslušnosť, etnicitu, vek, rodinný stav, sexuálnu orientáciu, náboženstvo, politickú príslušnosť, …
 • bezplatné poskytovanie poradenských služieb
 • rýchla a nebyrokratická pomoc
 • dlhodobé poskytovanie služieb
 • široká škála poskytovaných služieb
 • princíp „ženy pomáhajú ženám“
 • feministický prístup, násilie na ženách chápeme ako rodovo podmieneného
 • strániaca pomoc (pracovníčky sú na strane klientok, chránia ich záujmy, pomáhajú uplatňovať ich práva)
 • platený a školený personál
 • zaistenie bezpečia a ochrany ženy a detí
 • jasné pomenovanie problému a jednoznačné vyvodenie zodpovednosti voči násilníkovi
 • pomoc k svojpomoci a posilňovanie, v rámci ktorého je dôležité aj ocenenie zvládania doterajšej situácie a rozhodnutia riešiť ju
 • dodržiavanie dôvernosti informácií
 • rešpektovanie participácie ženy
 • neviktimizujúci prístup.