Amare dikhibena the o principi

Amare dikhibena the o principi MyMamy, o.z.

Themutno sphandľipen Mymamy hino bizarodkeripnaskero the bigovermentoskero sphandľipen so pes zachudel prekal oblasťa džuvľijengero šegitipen so zadžidživen mariben the lengere čhavenge.

Ceľos vaš amari buťate hino sthoďipen vaš calojekheskere službi pedal džuvľijende so predžidživen mariben andro dujdženengere sphandľipena the lengere čhave, zachudňipen vaš ľikeriben, zoraľipen pedal džuvľijen, aj len jel e zor te visarel situacija le peskere zaraha, aj dživenpeskre sikhado dživipen bijo mariben. Andro šegitišagutno kher kamas te sthovel the lengere čhaven bidarangutno than, kaj šaj vakeren pal peskero sprindžaripen le maribnaha.

Angluno ceľos vaš amaro čalaviben hino te hazdel opreder efektivita vš džuvľijengero šegitipen the čhavenge, so pes predžidživen šegitipen, te prithovel pes ko oprehazdňipen vaš prevencijakero doperiben prekal oblasťa mariben prekal dujdženengere sphandľipena. Paťas, hoj vaš dojekh bazutno manušikano pravos dojekh dženeha hin te dživel andro dujdženengero sphandľipen bijo mariben the daraviben.

Anglune principi pal amaro čalaviben hine:

-resľipen vaš o službi pedal savore džuvľijen bijo zadikhiben pedal themutno zaterďipen, etnicita, phuripen, fameľijakero statusos, ľingunalo ačhiben, rašajipen, poľitikakero prithoviben, …
-bijolovengero sthoviben vaš šegitipnaskere solgaľipena
-siďarutno the bijobirokratikano solgaľipen
-butginďardo solgaľipnaskero zachudňipen
-butbuchleder than vaš avristhode solgaľipena
-principos, hoj „džuvľija šegitien le džuvľijenge“
-feministiko prithoďipen, mariben pedal džuvľijenge achaľuvas sar ľingune telethde
-serakero šegitipen (e buťakere hine sphandle jekhetanes le klientenca, zaarakharen lengere interesa, šegitinen the ľiekeren lengere pravi)
-poťindo the sikhľardo personalos
-zorasaľardo džuvľijengero the čhavengero bidarangutňipen
-jekhdikhado problemoskero navľaripen the jekhdikhľarďi avriskerďi zodpovednosťa mamuj maribnardeske
-šegitipen pedal peskrošegitipen the zoraľišagos, prekal saveste hino but interesno te ašarel te skerďaripen vaš akanutňi situacija rhe rozgiňipena len te kerel la goďaha
-ľikeriben vaš paťivale informaciji
-džuvľikano ľikeriben pedal jekhetano keriben
-biviktimaťiko zaterďipen