Intervention Center

MyMamy offers assistance to women experiencing violence in relationships and to their children through counselling and emergency housing.

Intervention Center MyMamy

Pomoc obetiam domáceho násilia v  Prešovskom kraji

Ste obeť domáceho násilia?

Zažívate fyzické, psychické, sociálne, ekonomické, sexualizované násilie?

Sme tu pre Vás.

Ponúkame špecializovanú odbornú pomoc na základe inštitútu vykázania násilnej osoby zo spoločného obydlia, ale aj na základe kontaktu obete domáceho násilia, ktorá hľadá odbornú pomoc:
 • poskytnutie všeobecnej odbornej pomoci;
 • poskytnutie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva;
 • posúdenie rizika, vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva, spracovanie bezpečnostného plánu;
 • sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach núdzového bývania, alebo bezpečných ženských domoch, ak je ohrozený život, alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej osoby; 
 • sprostredkovanie ďalšej pomoci;
 • sprevádzanie obete počas trestného konania;
 • poskytnutie krízovej psychologickej intervencie pre obete;
 • poskytnutie právneho poradenstva v oblasti rodinného, civilného a trestného práva;
 • vypracovanie a podanie návrhov a pomoc pri iných právnych úkonoch.
Zaručujeme anonymitu našich klietok a klientov a všetky naše služby sú poskytované BEZPLATNE.  Okruh obetí: 
 • obeť trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby;
 • obete z niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti;
 • obeť trestného činu spáchaného organizovanou skupinou
 • obete domáceho násilia – ženy a deti, muži a seniori.
Obete domáceho násilia sa v dôsledku opakujúcej hrozby násilia považujú za obzvlášť zraniteľné obete a preto im prináležia nasledujúce práva bez ohľadu na to, či bolo začaté trestné stíhanie:
 • právo na vypočutie;
 • právo, aby sa s Vami ako obeťami zaobchádzalo s úctou, rešpektom a citlivo;
 • právo na informácie v zrozumiteľnej forme;
 • právo na bezplatnú špecializovanú pomoc;
 • právo na odškodnenie.
(Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti: Informačný leták pre obete domáceho násilia v prípade vykázania násilnej osoby zo spoločného obydlia)   V rámci nášho fungovania máme rozbehnutú multiinštitucionálnu spoluprácu:
 • s krízovými centrami, bezpečnými ženskými domami v rámci celého územia SR v rámci poradenstva a redistribúcie klientok a ich detí z dôvodu ich bezpečia a pri využívaní ubytovacej služby, 
 • s ÚPSVaR pri zverovaní detí do výchovy jednému z rodičov, pri úprave  práv a povinností k maloletým deťom, 
 • s Policajným zborom pri spisovaní trestných oznámení, pri zbere dôkazového materiálu, pri príprave a realizácii výsluchov poškodených, spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi v rámci miest a obcí v rámci celej SR, 
 • s terénnymi sociálnymi pracovníkmi v rámci miest a obcí v rámci celej SR,
 • so zdravotníckymi zariadeniami,
 • s organizáciami na pomoc a liečbu drogových a iných závislostí, s charitami a inými zariadeniami sociálnych služieb. 
 

Kontakty:

Osobný kontakt – vždy po objednaní prostredníctvom mailu, alebo telefonického kontaktu Intervenčné centrum MyMamy Raymanova 9  080 01 Prešov Prevádzkové hodiny kancelárie Intervenčného centra: pondelok – piatok: 8:00 – 17:00 Telefonický kontakt: Nonstop na tel. čísle: 0902 822 163 Emailový kontakt: icpo@mymamy.sk Web stránka: www.mymamy.sk Ďalšie dôležité kontakty: www.pomocpreobete.gov.sk Polícia – 158 Národná linka, pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212