Dotazník o informovanosti verejnosti o násilí páchanom na ženách

25.04.2017 | Aktuality, Projekty, Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Dotazníkový prieskum sme v rámci projektu Slovensko bez násilia páchaného na ženách realizovali v mesiacoch jún 2016 a september 2016 a opätovne v marci a apríli 2017. Dotazníky sme distribuovali v okresoch Prešov, Liptovský Mikuláš a Nitra ako súčasť preventívnych stretnutí na stredných školách.

Pri koncipovaní prieskumu sme si určili skúmanú vzorku – študentov a študentky stredných škôl. Vybrali sme si študentov a študentky 2. a 3. ročníka stredných škôl. Obidva dotazníky vypĺňali totožní študenti v rámci preventívnych stretnutí, ktorých cieľom bola eliminácia rodových stereotypov, šírenie myšlienky rodovej rovnosti, ako aj na prevenciu násilia páchaného na ženách a iných negatívnych spoločenských javov.

V rámci realizácie aktivity sme nadviazali spoluprácu s 10 strednými školami z okresov Prešov, Liptovský Mikuláš a Nitra. Konkrétne stredné školy si vyberali MyMamy, o.z., Centrum Slniečko a Women Institute Slovakia samostatne.