Dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 14 452 eur bude použitá na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Celé znenie Zákona č. 274/2017 Z. z. obetiach trestných činov: http://www.epi.sk/zz/2017-274

Poskytovanie odbornej pomoci realizujeme prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníčok, špecialistiek v oblasti právneho, psychologického a sociálneho poradenstva.
Cieľovými skupinami je okruh osôb, na ktoré má byť zamerané poskytovanie odbornej pomoci a ktoré majú profitovať z poskytovania odbornej pomoci a aktivít súvisiacich s poskytovaním odbornej pomoci. Priamou cieľovou skupinou sú obete trestných činov. Okruh obetí, na ktoré sa zameriavame je špecifikovaný v rozhodnutí o udelení akreditácie vydanej ministerstvom.
Ďalšími cieľovými skupinami sú orgány činné v trestnom konaní a súdy, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec a vyšší územnosprávny celok, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a iné dotknuté verejné inštitúcie; subjekty poskytujúce pomoc obetiam, organizácie na pomoc poškodeným alebo iné organizácie, ktoré poskytujú ochranu a podporu obetiam trestných činov podľa osobitných predpisov a verejnosť.
MyMamy, o.z. má od 11. 5. 2018 udelenú akreditáciu Ministerstva spravodlivosti podľa zákona o obetiach.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá MyMamy, o.z.“