Info o Projekte na podporu rodovej rovnosti

20.09.2018 | Aktuality, Projekt na podporu rodovej rovnosti, Projekty

Hlavným zámerom projektu je zvýšenie povedomia odbornej a širokej verejnosti v rodovej rovnosti vrátane vzdelávania v tejto oblasti.

Medzi špecifické ciele projektu patrí snaha o zvýšenie uvedomelosti žien v oblasti ženských ľudských práv a rovnosti príležitostí, stimulovanie všeobecnej citlivosti na rodové otázky a rozvíjanie rodovej uvedomelosti žien, podpora rodovej rovnosti a eliminácia rodových stereotypov prostredníctvom rodovo citlivého neformálneho vzdelávania a rodovo scitlivovacej kampane vybraných cieľových skupín z Prešovského kraja a napokon zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín žien z Prešovského kraja.

Projekt je finančne podporený dotáciou z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rodovej rovnosti.