Info o projekte

26.05.2016 | Aktuality, Projekty, Rodová rovnosť

Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rodovej rovnosti vo výške viac ako 10 800 eur.

Hlavným zámerom projektu je podpora rodovej rovnosti a eliminácia rodových stereotypov prostredníctvom rodovo citlivého neformálneho vzdelávania a rodovo scitlivovacej kampane vybraných cieľových skupín z Prešovského kraja.
Špecifickými cieľmi projektu je snaha zvýšiť uvedomelosť žien v oblasti ľudských práv a rovnosti príležitostí, stimulovať všeobecnú citlivosť na rodové otázky a rozvíjať rodovú uvedomelosť žien a zlepšiť kvalitu života znevýhodnených skupín žien z Prešovského kraja.