Informácie o Projekte

13.12.2012 | Empower, Projekty

Informácie Jedna z hlavných aktivít projektu sa opiera o prieskum výskytu násilia na ženách, ktoré žijú v rurálnych oblastiach.Prieskum ktorý bol realizovaný na 827 ženách vo veku od 18 do 65 rokov. 21{0ed4aa5055ccf2c7210e388d21e4f1963c3ffcb3965bd943e124cf4ebebd5566} opýtaných žien malo skúsenosť s kombinovaným typom násilia v ich partnerskom vzťahu.Výsledkom prieskumu bolo, potreba viac informácií najmä v oblasti vidieka ohľadom prevencie násilia, zastavení násilia a informovanosti o možnostiach, kam sa môžu ženy obrátiť v prípade potreby.Ďalšou aktivitou v projekte je tréning pre ženy, ktoré zažili násilie v partnerskom vzťahu, ktoré ďalej budú vzdelávať ženy, ktoré potrebujú pomoc.Tento projekt je medzinárodný, projektovým jazykom je angličtina a preto aj prezentácie ktoré súvisia s projektom sú v anglickom jazyku.Počas trvania projektu sa uskutočnila na Slovensku medzinárodná regionálna konferencia, kde vystúpili partneri projektu a prezentovali svoje výsledky prieskumov. Všetky výstupy aj prezentácie a fotodokumentácia sú na našej web stránke v sekcii EMPOWERPočas trvania projektu si partneri projektu vymieňajú skúsenosti ohľadom klientely, od vekovej kategórie, vzdelanostnej úrovne, zamestnania, bytových podmienok, počtu detí až po druh a frekvenciu násilia.Informáciu budú naďalej zverejňované na našich webstránkach