Názov prijímateľa: Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 080 01 PrešovNázov projektu: Sociálna práca v oblasti násilia a týraniaNázov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúziaMiesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Okres Prešov/ Prešovský samosprávny krajČasový rámec realizácie projektu : 01.10.2010 – 30.09.2012Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 43 719,00€Ciele projektu, hlavné plánované aktivity:Poskytovanie efektívnej sociálnej práce ženám – obetiam násilia ako nástroja ich schopnosti osamostatniť sa.Podaktivita 1: Sociálna práca v komunitách v znevýhodnených skupinách – činnosti súvisiace so základným sociálnym poradenstvom, orientácia sa v legislatíve, v inštitúciách, analýza problémov, individuálne akčné plány, hľadanie zamestnania a pod.Podaktivita 2: Sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy pre CS – individuálne a skupinové poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, svojpomocné podporné skupiny, motivačné a stimulujúce programy, sanácia rodiny, vzťah matka a dieťa, komunikácia s ostatnými rod. príslušníkmi – bezpečnostný plán, legislatíva a i.Podaktivita 3: Sieťovanie a pracovné poradenstvo – budovanie kontaktov so samosprávami v kraji a pomáhajúcimi inštitúciami ( UPSVaR, školy, MVO, zamestnávatelia, PZ SR a i), poradenstvo pri hľadaní zamestnania, resp. riešenia problémov v zamestnaní, e-poradenstvo.Cieľové skupiny:Občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizovanéZamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom i neverejnom sektore pre aktivitu podpora komunitnej práceVýsledok: 2 novovytvorené pracovné miesta, nová služba v teréne, 135 zapojených osôb ( 120 žien/15 mužov)Prijímateľ nemá partnera.Kontaktné údaje prijímateľa:OZ MyMamy, Okružná 32, 080 01 Prešov, 051/7712233, krizovecentrumpresov@gmail.com, www.mymamy.s

Web oznam