Vzdelávacie aktivity

14.10.2018 | Aktuality, Projekt na podporu rodovej rovnosti, Projekty

V priebehu projektu realizujeme hneď niekoľko vzdelávacích aktivít vo vybraných cieľových skupinách.
Ide o:

*Vzdelávacie stretnutia na stredných školách v PSK
V rámci projektu plánujeme osloviť stredné školy z Prešovského samospravného kraja a v týchto školách aplikovať neformálny vzdelávací program orientovaný na zvýšenie informovanosti študentov o ženských ľudských právach a na odstránenie a elimináciu rodových stereotypov.

*Vzdelávacie stretnutia v komunitných centrách
V izolovanom prostredí rómskej komunity sú hlboko zakorenené tradičné formy správania v závislosti od pohlavia a tlak verejnej mienky na udržiavanie stereotypného rozdelenia rôl mužov a žien je mimoriadne silný. Genderové stereotypy sa v sociálne exkludovanej komunite reprodukujú intenzívnejšie a obtiažnejšie sa búrajú než v anonymných sídliskách mestských častí. Práve tieto neformálne diskusie by sa mali zamerať na zvýšenie informovanosti žien v oblasti rodovej rovnosti, ako i na celkovú zmenu v nazeraní na rodové stereotypy ako „vzory“ mužsko-ženských vzťahov.

*Pracovné workshopy multiinštitucionálnej skupiny
Skupina sa bude stretávať za účelom spoločného koordinovaného vypracovania Regionálneho Akčného plánu pre elimináciu a prevenciu na ženách (RAP). Spolupráca MVO, súdov, prokuratúry, polície, ÚPSVaRu, komunálnych štruktúr, školských a zdravotníckych inštitúcií je jedinou cestou k efektívnej ochrane žien a detí pred násilím v intímnych vzťahoch.