Ženy ženám

06.03.2016 | Aktuality, Projekty, Ženy ženám

Projekt Ženy ženám je partnerským projektom občianskeho združenia MyMamy a Únie materských centier. 

Financovaný je z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, spolufinancovaný je zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. (Supported by a grant from Norway. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.)

Cieľom projektu Ženy ženám je zvýšiť u pracovníčok materských centier odborné kompetencie o problematike násilia páchaného na ženách. Združenie MyMamy v ňom vystupuje ako lektorská organizácia, ktorá má na starosti na základe objasnenia teórie, ale aj prostredníctvom kazuistiky pripraviť pracovníčky materských centier na pomoc ženám – matkám, ktoré k nim prichádzajú s cieľom nájsť pomocnú ruku v ich neľahkej životnej situácii. 

MyMamy, o.z. vzniklo pôvodne ako materské centrum, no práve nárast počtu matiek, ktoré k nám prišli a okrem spoločnosti a aktívneho trávenia času so svojimi deťmi v kruhu ďalších mamičiek hľadali aj pomoc vo veciach, o ktorých nemohli alebo nechceli rozprávať na verejnosti nás po čase prinútil zmeniť naše zameranie. V našom kraji totiž neexistovala žiadna organizácia, štátna ani nezisková, ktorá by sa venovala špecializovanej pomoci týmto ženám. Po absolvovaní odborných tréningov sme sa teda zaregistrovali ako organizácia, pomáhajúca ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch. 

Materské centrá by mali byť miestami, kde môžu ženy nájsť nielen rozptýlenie, ale aj oporu, pochopenie a pomoc v ťažkých životných situáciách. Z našej niekoľkoročnej praxe vieme vyhodnotiť, že výrazné množstvo našich klientok identifikovalo práve pobyt na materskej dovolenke ako čas prvých vyhrotených útokov zo strany partnera. Je pre ne dôležité, aby vo svojom okolí našli niekoho, kto im bude vedieť s ich problémov poradiť, pomôcť im, prípadne kontaktovať ďalšie špecializované organizácie. Práve bezpodmienečné prijatie a dôveryhodnosť osoby, ktorej sa zverujú, je v týchto prípadoch nutná. Pracovníčky materských centier by takýmito osobami jednoznačne byť mali.

http://www.materskecentra.sk/zeny_zenam.html

Projekt je podporený v rámci Programu SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie.
„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.“ – „A home must be a safe place for everybody.“

Programová oblasť: Program SK09 – Domáce a rdovo podmienené násilie 
Názov projektu: Poradenské centrum Ženy ženám
Prijímateľ: Únia materských centier
Realizácia: október 2015 – október 2016
Číslo projektu: DGV03009
Projektová zmluva: 1013/2015
Výška projektového grantu: 113 783€

www.norwaygrants.sk