Predmetom projektu je zmena postojov všeobecnej verejnosti k otázkam rodovej rovnosti a ženských práv ako prirodzenej a základnej súčasti všeobecných ľudských práv. Otvorene hovoriť o témach rodovej rovnosti a v tejto súvislosti aj o potrebe ochrany žien a detí pred rodovo podmieneným násilím nie len s ľuďmi, ktorých postoje sa zhodujú s legislatívou EÚ v tejto oblasti, ale vstúpiť do dialógu aj so skupinou ovplyvnenou tzv. „tradičnými postojmi“ je, najmä na východnom Slovensku, výzvou, ktorej naplnenie by mohlo smerovať k zvýšeniu vzájomného porozumenia a rešpektu oboch skupín.

Hlavný cieľ projektu
 Podpora práva na rovnosť a nediskrimináciu na základe rodu a zvýšenie povedomia pri uplatňovaní práva na rovnaké zaobchádzanie.

Špecifické ciele projektu
1. Podpora rodovej rovnosti a eliminácia rodových stereotypov prostredníctvom festivalu FemFest zvyšujúceho citlivosť na rodové otázky a rozvíjajúceho rodovú uvedomelosť u verejnosti.
2. Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch.

Projekt je finančne podporený dotáciou z Ministerstva spravodlivosti.