Info o projekte

29.06.2016 | Projekty

V Prešovskom regióne je postavenie žien skomplikované zlou sociálno-ekonomickou situáciou a prevažne rurálnym typom spoločenstiev vyznávajúcich tradičné hodnoty v oblasti mužsko-ženských vzťahov.
Postavenie partnerov charakterizované kultúrne zakotveným stereotypom, podľa ktorého starostlivosť o rodinu je tradične chápaná ako úloha žien spôsobuje, že ženy môžu byť akokoľvek z formálneho hľadiska rovnoprávne, nedostaví sa automatickyaj ich reálna rovnosť. K vnímaniu ženy ako nerovnocenného partnera sa neraz pridružuje i domáce násilie, ktoré sa v rurálnom prostredí viac-menej toleruje a i ženy samotné zopár faciek od manžela nevnímajú ako problém podceňujú jeho rozsah i dôsledky. Práve v tomto regióne sú možnosti na zastavenie dynamiky násilia páchaného na ženách skomplikované celkovou zlou socioekonomickou situáciou. Za jeden z najvýznamnejších krokov pri zabezpečení prevencie trestnej činnosti týrania blízkej alebo zverenej ooby považujeme primárnu prevenciu, t. j. osvetu a vzdelávanie rôznych cieľoých skupín.

Tento projekt je zameraný na prevenciu násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch v cieľovj skupine mládeže a mladých dospelých. Nakoľko u nás absentuje dobrovoľnícka základňa, desiatim študentom, resp. študentkám vyských škôl poskytneme niekoľkodňové stáže v našej organizácii a po ich vyškolení plánujeme v našej organizácii vytvoriť dobrovoľnícku základňu pre oblasť prevencie násilia páchaného na ženách a pre konkrétnu pomoc ženám zažívajúcim násilie zo strany ich partnerov (našim klientkam). Súčasťou projektu je i zabezpečenie ochrany novovybudovaného Bezpečného ženského domu MyMamy monitorovacím kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.