Je možné, aby manipulácia jedného človeka zabránila zlepšeniu života mnohých? …. Bezpečný ženský dom v Prešove

23.08.2014 | Aktuality, Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy), Projekty

Stanovisko OZ MyMamy k prebiehajúcej snahe zmariť rekonštrukciu bývalej MŠ na Šidlovci na Bezpečný ženský dom v Prešove

V našom meste je to už raz tak: len čo chce niekto niečo robiť pre menej šťastnú cieľovú skupinu, zdvihne sa obrovská vlna nevôle tých šťastnejších, ktorí si nepripustia, že aj im a ich blízkym môže osud pripraviť perné chvíľky, kedy budú potrebovať pomoc.

To sa momentálne deje aj okolo projektu Bezpečného ženského domu OZ MYMAMY. Projekt pripravujeme už päť rokov, je súčasťou Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov a je určený pre našu cieľovú skupinu: ženy zažívajúce násilie a ich deti. Zdôrazňujem, že špecificky pre túto cieľovú skupinu, ktorá sa nedostala do danej situácie vlastnou vinou. Ide o ženy, pre ktoré ich domov nie je bezpečným miestom a aj napriek tomu, ak sú matkami, snažia sa všemožne pred násilím ochrániť aj svoje deti.

V spolupráci s mestom Prešov bol na zriadenie tohto zariadenia vytipovaný objekt na Šidlovci, 10 rokov prázdna, nevyužívaná a chátrajúca materská škola. Rekonštrukciou objektu ho zachránime pred úplnou devastáciou, keďže ani mesto ani rôzni prenajímatelia roky nenašli zdroje na jeho rekonštrukciu, ktorá nás bude stáť nemálo finančných prostriedkov, z našich vlastných zdrojov formou povinného 10{0ed4aa5055ccf2c7210e388d21e4f1963c3ffcb3965bd943e124cf4ebebd5566} tného spolufinancovania. Investíciou do objektu sa nám však podarí získať 10 rodinných miest pre 10 klientok aj s ich deťmi. Jedenásta rodinná bunka je pre ženy v akútnej kríze na krátkodobé ubytovanie do 48 hodín po policajnom zásahu. Tento byt bude obsadený len po uvedenú dobu.

Od júna 2013, odkedy máme objekt v nájme, sme podnikli pre realizáciu projektu nasledujúce kroky: dali sme vyhotoviť architektonickú štúdiu na rekonštrukciu objektu, spracovali a podali sme žiadosť o nenávratný finančný príspevok z tzv. Nórskych fondov, vrátane povinných príloh, zabezpečili sme, okrem mesta Prešov, dvoch ďalších nórskych partnerov – dve združenia, ktoré pracujú v rovnakej téme a prešli sme takmer rok trvajúcim hodnotiacim procesom, ktorého výsledkom bolo schválenie grantu na obnovu objektu, zabezpečenie jeho prevádzky a rozšírenie služieb pre naše klientky v celkovej hodnote 676 391 Eur. K stavebnému konaniu sme museli predložiť spracovanú stavebnú dokumentáciu s príslušnými vyjadreniami relevantných orgánov a samozrejme poplatkami/kolkami. Už dnes sú tieto preukázateľné výdavky a náklady vo výške cca 38 tis. eur zo zdrojov združenia.

O všetkých týchto postupoch boli prostredníctvom médií, mailovej komunikácie s mestom i mojej účasti na viacerých zasadaniach Výboru mestskej časti informovaní aj obyvatelia Šidlovca so záujmom o veci verejné a samozrejme všetci poslanci. Počas jarných a letných mesiacov sme zrealizovali na priľahlom pozemku jeho čistenie, kosenie trávneho porastu, jeho hrabanie a odvoz do TS Prešov. V danom čase sa mohli obyvatelia zastaviť a informovať sa o našich zámeroch. Aj napriek tomu na Šidlovci prebehla v júni 2014 petícia, ktorú poslanci MsZ na svojom júnovom zasadaní zamietli ako neopodstatnenú.

Dňa 11.6.2014 sme navštívili aj nášho bezprostredného suseda p. Kováča, ktorého syn nám dal kontakt na otca a uviedol, že o našom zámere vedia a nemajú s tým problém, „hlavne, aby tam nebola krčma s parkovaním“.

Nastal proces vydania stavebného povolenia a tu sa dostávame k úlohe suseda Kováča, ktorý podľa hesla NIMBY – Not In My Back Yard (nie za mojim plotom) obrátil list a začal neuveriteľne štvavú kampaň proti zriadeniu Bezpečného ženského domu, využívajúc efekt strachu z neznámeho u svojich susedov. Títo aj dodatočne podpisovali petíciu proti výstavbe, ktorá bola naviac dňa 22.8. doručená do mailových schránok všetkým zamestnancom Mestského úradu Prešov, teda inštitúcie, ktorá je jednak v tomto projekte partnerskou organizáciou a zároveň, ako príslušná inštitúcia zamietla rovnakú petíciu už v júni 2014. Pán Kováč mohol všetky svoje pripomienky vyjadriť na stavebnom konaní, o ktorého mieste a čase konania bol ústne informovaný aj z našej strany, počas návštevy dňa 24.6.2014 priamo v OZ MyMamy. On sa však konania nezúčastnil pod zámienkou, že mu vraj „úmyselne“ OZ MyMmy neposlali pozvánku. Pozvanie na stavebné konanie rieši príslušný stavebný úrad, ktorý tak urobil v súlade s údajmi na Katastri nehnuteľností. P. Kováč, si tam však nedal vyznačiť zmenu trvalého pobytu, ak ju vôbec má, a má tam teda uvedené staré bydlisko na Sídlisku III. Táto povinnosť, zmena údajov na liste vlastníctva, spadá do kompetencie vlastníka, nikoho iného.

Komunikácia s predmetným aktívnym susedom je z našej stranu nemožná, keďže po tom, čo si po priateľskom stretnutí u nás v kancelárii, dňa 24.6. 2014 odniesol projektovú dokumentáciu k objektu , aby mohol byť dostatočne oboznámený so stavom k stavebnému konaniu s tým, že dokumentáciu vráti v deň stavebného konania. Dokumentáciu nevrátil do dnešného dňa, napriek ďalšiemu sľubu, ktorý dal osobne 3.7.2014 na pozemku objektu, že dokumentáciu doručí nasledujúci týždeň osobne. Toto asi Šidlovčanom nepovedal, keď začal ohovárať a šíriť des a paniku ich navštevovaním 16.8.2014 pri zberaní podpisov pod novú petíciu. Šírením poplašných správ o ženách nevalnej povesti, ich deťoch rôzneho pôvodu plných agresivity (v čom má podporu v susedke genetičke presvedčenej, že agresívny otec, znamená agresívne dieťa) a podobných bludov, vyplývajúcich z hrubej neznalosti problematiky násilia a ich obetiach.
Nepravdivo informuje a zavádza aj v tom, že naše združenie neumožní vstup Šidlovčanom na multifunkčné ihrisko, ktoré nemáme v nájme a je stále v správe mesta. Práve naopak, dohodli sme sa s mestom, že dozrieme, aby sa nezneužívalo na outdoor party miestnej mládeže a nedochádzalo k jeho poškodzovaniu. Ďalšou dezinformáciou, ktorú tento iniciatívny pán šíri je, že v dome bude 39 asociálnych živlov, ale zabudol upresniť, na základe neoprávnene držanej projektovej dokumentácie, že ide o 10 bytových jednotiek, t.j. maximálne 10 žien, z ktorých mnohé môžu byť aj bez detí. Číslo, o ktorom hovorí, je maximálna kapacita vrátane detí. My si však klientky nevyberáme podľa počtu detí, ale podľa situácie ohrozenia života a potreby zabezpečenia bezpečného bývania. Aj v súčasnosti máme v zaradení aj bezdetné matky.
Je tiež na mieste aj otázka, kedy a kde bola zverejnená informácia o tom, že majú spoluobčania problém so ženami, na ktorých je páchané násilie a ich deťmi, pretože ich ohrozuje ich tyran? Ale informácie o zabití, ťažkom ublížení na zdraví a terore za zavretými dverami bytu sú na dennom poriadku. Kde sú vtedy tí dobrí susedia a spoluobčania, ktorí by pomohli a ochránili obete?

V predvolebnom čase sa podarilo vystrašiť aj miestnych poslancov, ktorí odrazu otáčajú kabát a naberajú presvedčenie, že pre mesto Prešov a jeho občanov bude jednoduchšie a výhodnejšie prejsť súdnym sporom s našim združením o vrátenie nákladov a stratu grantu v hodnote viac ako 600 000 Eur a stratu dobrého mena, v rámci celoslovenského kontextu organizácii venujúcich sa tejto téme, ako mať zadarmo zrekonštruovaný objekt so službou poskytovanou pre všetkých občanov na území mesta Prešov, nie len pre Šidlovec, a tým plniť nie len Komunitný plán sociálnych služieb, ale aj národnú stratégiu v rámci Akčného plánu prevencie a eliminácie násilia a medzinárodné záväzky SR v téme násilia páchaného na ženách a deťoch. Odpoveď na zamyslenie, z úst poslanca MsZ Prešov, časť Šidlovec: „Mesto Prešov má dosť financií, aby vzniknutú škodu uhradilo.“
A toto všetko vraj mesto Prešov urobí rado, aby vyhovelo požiadavke jedného nespokojného občana, pána Kováča.

Áno, iste, ide aj o opätovné podpisy nespokojných občanov, resp. dezinformovaných občanov. Nuž, ak vezmeme my všetky z MyMám pod pazuchu fľašku, tak ako pán Kováč a v jedno sobotné popoludnie obeháme našich susedov a kamarátov, všetci nám to radi podpíšu. Nevadí, že pred 2-oma mesiacmi podpísali petíciu za zrušenie nájomnej zmluvy, aby tam mohla byť škôlka, dnes podpisujú, aby tam bol dom seniorov. Nikto sa ale pri podpisovaní nepozastavil nad tým, že o chvíľu podpíšu kandidátnu listinu poslancovi / poslankyni, a nespýtajú sa na výsledky sľubov v predchádzajúcom volebnom období.
O tom snáď však nie je zastupiteľská demokracia. Teda nemala by byť, a dokonca ani pred voľbami nie.

Stiahnuť