OZ MyMamy v akcii

16.01.2013 | Pandorina skrinka, Projekty

V Prešove v roku 2000 vzniklo OZ Záujmové združenie žien MYMAMY, ktoré neskôr na základe potrieb žien žijúcich v tomto regióne založilo Materské centrum a v roku 2003 Krízové centrum, poskytujúce bezpečný priestor pre ženy. Dnes združenie poskytuje poradenstvo založené na rodovo citlivom princípe v potrebnom rozsahu s napojením na odborníčky z pomáhajúcich profesií – psychologické a psycho-sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo a advokátska pomoc.Koncom roka 2008 ZZŽ MyMamy reagovalo v súlade s vývojom spoločnosti , prenosom kompetencií sociálnych služieb na samosprávu a účinnosťou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách… na výzvu SORO FSR (OP ZaSI – FSR – 2008/2.1/02) a po absolvovaní hodnotiaceho procesu im bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 95 129,03€ na projekt Pandorina skrinka. S implementáciou začali od 1.3.2010, projekt potrvá 22 mesiacov, tj. ukončenie je plánované 31.12.2011.Cieľom projektu je zvyšovať dostupnosť a kvalitu služieb starostlivosti v OZ MyMamy, a tým vytvoriť predpoklady pre bezpečný domov a život každému jedincovi v rodine. Aktivity sú zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce a pozostávajú z nových služieb, ako je elektronické poradenstvo, WEB Fórum a zriadenie ženského klubu´. Kampaňou – Hovorme o tom… chcú vyvolať diskusiu na verejnosti, stredných školách, vidieku a pokračovať v II. ročníku FEM Festivalu . V priebehu týchto aktivít bude pracovať expertná skupina na sieťovaní pomáhajúcich inštitúcií a odborníkov a zvyšovaní kvality ľudských zdrojov v téme – Domáce násilie. Vyvrcholením aktivít projektu bude konferencia za účasti cieľových skupín v počte 60, a to: zamestnancov vykonávajúcich politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore, osôb zo znevýhodneného sociálneho prostredia, ohrozených násilím v rodinách, ohrozených sociálnym vylúčením, ktoré sa podieľali na implementácii a výstupoch projektu“ Pandorina skrinka“