Projekt Bezpečného ženského domu MyMamy je vo finále, záverečná konferencia však nebola len o jeho bilancovaní

11.04.2017 | Aktuality, Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy), Projekty

Realizácia projektu Bezpečného ženského domu občianskeho združenia MyMamy sa chýli ku koncu, o jeho priebehu informovala záverečná konferencia. Tá prebehla v piatok 7. 4. 2017 v dopoludňajších hodinách v areáli Prešovskej univerzity. 

Úvodný príspevok Apolónie Sejkovej, štatutárnej zástupkyne združenia a projektovej manažérky tohto projektu podrobnejšie informoval o projekte samotnom. Ten bol združením realizovaný od jesene 2014, prvá časť realizácie bola zameraná na rekonštrukciu chátrajúcej budovy bývalej materskej školy a jej premenu na bezpečný ženský dom – špecializované zariadenie núdzového bývania s 11 bytovými jednotkami, v ktorom nachádzajú pomoc a podporu ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch spolu so svojimi deťmi. Druhá fáza projektu bola zameraná na podporu existujúcich služieb a rozšírenie ich ponuky pre túto klientelu. Vďaka projektu mohlo združenie zvýšiť personálne kapacity o niekoľko špecializovaných pracovníčok – sociálne poradkyne, detskú psychologičku či špeciálne pedagogičky. MyMamy, o. z. sa totiž venuje aj pomoci detským klientom – deťom, ktoré boli svedkami násilia na svojich matkách. Tie sú tiež obeťami tohto násilia a jeho následky sa na nich prejavujú rôznymi spôsobmi – od porúch učenia až po rôzne problémy s prispôsobením sa kolektívu. 

Príspevok Koordinačno-metodického centra pre domáce a rodovo podmienené násilie, s ktorým na konferencii vystúpil Andrej Kuruc prítomným objasnil Štandardy poskytovania špecializovaných podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.
Ďalšie príspevky boli zamerané skôr na prácu s deťmi, ktoré z násilných vzťahoch pochádzajú. Slávka Karkošková z občianskeho združenia Ascend hovorila o znaleckom posudzovaní domáceho násilia v kontexte poručenských sporov o deti, Anna Liesenerová z Odboru sociálnoprávnej ochrany detí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako zástupkyňa spolupracujúcej organizácie vo svojom príspevku objasnila zúčastneným postupy sociálnoprávnej ochrany detí. V závere objasnila Slávka Hricová, ktorá v MyMamy, o.z. pracuje ako detská psychologička, potreby detí, ktoré z takýchto vzťahov pochádzajú. Teoretické poznatky demonštrovala aj prípadovou štúdiou z praxe, situáciou chlapčeka, ktorý je v bezpečnom ženskom dome ubytovaný už 2. mesiac. 

Aj keď je projekt Bezpečného ženského domu MyMamy vo svojej finálnej fáze, záverečná konferencia nemala byť len o jeho bilancovaní. Príspevky boli zvolené tak, aby nimi združenie demonštrovalo nevyhnutnú potrebu práce s klientkami, ale aj nutnosť pracovať s deťmi z násilných vzťahov. Tie boli kedysi považované za sekundárne obete tohto násilia, prax však ukazuje, že sú ním poznačené rovnako intenzívne ako ich matky. 

Projekt Bezpečný ženský dom MyMamy je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, jeho výška je 735 213 €. Povinné je 10{cf3d53346ad7f244bd0d884010b86d4b0d61c908ea8fd83eed33b4caf06a056d}-né spolufinancovanie z vlastných zdrojov. Viac o projekte, ktorého sloganom je myšlienka, že „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.“ nájdete na www.norwaygrants.sk.