Various ways to equality / Rôzne cesty k rovnosti

24.08.2021 | Projekty, Rôzne cesty k rovnosti

Názov projektu: Various ways to equality / Rôzne cesty k rovnosti
Číslo projektu: DGV01003
Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti
Realizované opatrenia zamerané na vzdelávacie aktivity a aktivity zvyšujúce povedomie v oblasti rodovej rovnosti
Územie realizácie: okresy Prešov, Sabinov, Bardejov, Vranov nad Topľou
Donor: Nórsky finančný mechanizmus
Celkový rozpočet projektu: 199 700 Eur
Výška grantu: 179 730,90 Eur

Projekt Rôzne cesty k rovnosti Various ways to Equality je zameraný na preventívne a vzdelávacie aktivity na základných a stredných školách najmä na území Prešovského samosprávneho kraja a na realizáciu dvoch infotainmentových kampaní – FemFest a 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. 

Cieľom týchto aktivít je zvyšovanie povedomia žiakov, študentov, ale aj širokej verejnosti v témach rodová rovnosť, odstraňovanie negatívnych rodových stereotypov, propagácia pomerného zastúpenia žien v rozhodovacích procesoch a na politickej participácii, ale aj rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom u oboch pohlaví. Ako organizácia, dlhodobo sa venujúca pomoci ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom, vychádzame pri svojej práci z presvedčenia, že práve nerovnosť medzi pohlaviami je príčinou tohto spoločenského javu, hrubého porušovania ľudských práv žien.