Vzdelávanie expertov a expertiek

16.01.2013 | Pandorina skrinka, Projekty

Kurz bol navrhnutý ako prirodzené pokračovanie súvisiacich aktivít A3.1 a A3.4. Do kurzu boli zaradení zástupcovia inštitúcií PZ SR – obvodné pracoviská, vyšetrovatelia, MsÚ Prešov – odbor sociálnych vecí, Úrad PSK- odbor sociálnych služieb, ÚPSVaR Prešov – odbor sociálnych vecí a rodiny a odbor služieb zamestnanosti. Diskusie sa niesli hlavne v duchu nachádzania spôsobov odstraňovania administratívnych bariér a hľadania riešenia na urýchlenie vybavovania klientok. Osvedčenie bolo odvozdané zástupcom 5-tich organizácií, v celkovom počte 15.

V dňoch 25.05.2011-27.05.2011 sa v Prešove uskutočnilo vzdelávanie pre zástupkyne/cov štátnych a verejných inštitúcií Prešovského kraja. Okrem sprostredkovania základných informácií o problematike rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch a budovania spolupráce kľúčových inštitúcií pri riešení tejto problematiky, vznikol priestor na diskusiu a výmenu skúseností o možnostiach, limitoch a výzvach jednotlivých inštitúcií pri riešení prípadov rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Vzdelávania sa zúčastnilo sedem zástupkýň/cov štátnych a verejných inštitúcií Prešovského kraja.

V dňoch 15.06.2011-17.06.2011 sa v Prešove uskutočnilo vzdelávanie pre príslušníkov/čky Policajného zboru SR Prešovského kraja. Oboznámili sa zo základnými informáciami o problematike rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Obsahom vzdelávania boli aj informácie a diskusia o špecifikách práce polície v týchto prípadoch. Účastníci a účastníčky vzdelávania sa oboznámili s Rakúskym intervenčným modelom, ako príkladom dobrej praxe riešenia tejto problematiky v zahraničí. Vzdelávania sa zúčastnilo deväť policajtov/tiek z Policajného zboru SR z Prešovského kraja.

V dňoch 29.06.2011-01.07.2011 sa v Prešove uskutočnilo vzdelávanie pre pracovníčky sociálnych oddelení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Mestského úradu v Prešove. Vzdelávania sa taktiež zúčastnili reprezentantky pomáhajúcich profesií, ktoré pôsobia v rôznych ambulantných a ubytovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Prešov. V rámci vzdelávania si osvojili základné poznatky o problematike rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch a o špecifikách komunikácie a metódach práce. Na vzdelávaní bol prezentovaný príklad multi-inštitucionálnej spolupráce MARAC z Veľkej Británie. Vzdelávania sa zúčastnilo šesť odborníčok z Prešovského kraja.