Žiť bez strachu

06.05.2016 | Aktuality, Projekty, Žiť bez strachu

Projekt Žiť bez strachu je partnerským projektom Centra sociálnych služieb ANIMA v Liptovskom Mikuláši a občianskeho združenia MyMamy, v ktorom fungujeme ako partnerská organizácia.

Projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v pomere 85{0ed4aa5055ccf2c7210e388d21e4f1963c3ffcb3965bd943e124cf4ebebd5566} k 15{0ed4aa5055ccf2c7210e388d21e4f1963c3ffcb3965bd943e124cf4ebebd5566}, spolu ide o sumu 85 257, – eur.

Cieľom tohto projektu je vybudovať nové služby určené špecificky pre ženy ohrozené násilím a prežívajúce násilie a ich deti. Zrekonštruovaním v súčasnosti nevyužívaných priestorov v Liptovskom Mikuláši sa otvorí Poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím a prežívajúce násilie a ich deti.

Klientkam tu bude poskytnutá psychologická aj sociálna pomoc a tiež špecializované krízové poradenstvo. V prípade potreby bude klientkam sprostredkovaná aj lekárska pomoc, ubytovanie na bezpečnom mieste, právna pomoc, bude pre ne vypracovaný bezpečnostný plán a k dispozícii bude i sprevádzanie pri úradných úkonoch.
Ďalšou nemenej podstatnou úlohou tohto centra bude krízové situácie nielen riešiť, ale im aj predchádzať, teda prevencia prostredníctvom rôznych prevenčných aktivít. V rámci nich sa budú odborníčky venovať vzdelávaniu širokej verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách.

Občianske združenie MyMamy je partnerskou organizáciou tohto projektu, našou úlohou je školiť pracovníčky budúceho poradenského centra o téme násilia páchaného na ženách a prostredníctvom teórie, ale aj kazuistiky z našej praxe ich vyškoliť na odborníčky.

http://jefremovska.dsszsk.sk/projekt-zit-bez-strachu-jefremovska.html

www.norwaygrants.sk

„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“

„A home must be a safe place for everybody“

____________________________________________________________________________________________________

Názov projektu: Žiť bez strachu
Číslo projektu: DGV03007
Názov programovej oblasti: Domáce a rodovo podmienené násilie
Cieľ projektu: Znížené rodovo podmienené násilie
Začiatok realizácie projektu: 20. 7. 2015
Opatrenie: Vybudovanie nových služieb určených špecificky pre ženy ohrozené násilím a prežívajúce násilie a ich deti

„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“ „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“