Info o projekte

15.01.2013 | Pandorina skrinka, Projekty

[STRONG][Názov prijímateľa:][STRONG] Záujmové združenie žien MYMAMY[STRONG][Názov projektu:][STRONG] Pandorina skrinka[STRONG][Názov Operačného programu:][STRONG] Zamestnanosť a sociálna inklúzia[STRONG][Výzva: OP ZaSI – FSR – 2008/2.1/02][STRONG]Miesto realizácie aktivít projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): PrešovTrvanie realizácie projektu : [STRONG][03.2010 – 12.2011][STRONG]Výška nenávratného financného príspevku: [STRONG][95 129,03 EUR][STRONG][STRONG][Kontaktné údaje:][STRONG] (telefón/fax/e-mailová adresa, webová stránka) 051/7712233, krizovecentrumpresov@gmail.com, www.mymamy.sk[STRONG][Ciele projektu:][STRONG] Zvyšovať dostupnosť a kvalitu služieb starostlivosti v OZ MYMAMY a tým vytvoriť predpoklady pre bezpečný domov a život každému jedincovi v rodine.[STRONG][Hlavné aktivity:][STRONG] Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce.[STRONG][Podaktivity:][STRONG] Dostupnosť pre všetkých, Hovorme o tom… , Rozvoj ľudských zdrojov v krízových centrách, Sieťovanie[STRONG][Cieľové skupiny:][STRONG]- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore – 15- ženy po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva -10- občania v nepriaznivej sociálnej situácii, – 10- nízkopríjmové skupiny zamestnaných – 10- ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené-1