Prevencie na školách

13.10.2016 | Prevencia na školách, Projekty, Rodová rovnosť

V ideálnej spoločnosti by násilie, vrátane toho rodovo podmieneného a rodová nerovnosť boli neznáme pojmy. Realita je však, bohužiaľ, iná.
Jednoduchšie, ako násilný partnerský vzťah riešiť a opúsťať ho, čo nikdy netrvá krátko a nie je to bezbolestné, je takémuto vzťahu predchádzať. Práve prevencie na školách patria medzi jeden z najúčinnejších spôsobov vzdelávania širokej verejnosti o problematike násilia v partnerských vzťahoch a rodovej nerovnosti, ktorá toto násilie podmieňuje.

V rámci prevencií navštevujeme najmä stredné školy, žiaci na tomto stupni sú práve v období formovania si názorov na život a svet okolo, v období vytvárania si prvých partnerských vzťahov. Informácie o tom, ako násilný vzťah vyzerá, čo môžu byť prvé z varovných signálov, že vzťah, v ktorom sa nachádzajú, nie je rovnocenný a môže sa stať násilným, pomôžu dievčatám, budúcim ženám, matkám, identifikovať signály a takýto vzťah opustiť skôr, ako bude neskoro.
Zároveň sa tieto prevenčné aktivity venujú podpore myšlienky rodovej rovnosti, podľa ktorej ani jedno pohlavie nie je nadradené a nemá právo si čokoľvek od toho druhého nárokovať. Práve stereotypy, vychádzajúce z rodovej nerovnosti, siahajúcej hlboko do histórie, sú príčinou násilia páchaného na ženách. Podľa nich by totiž mala byť žena mužovi „poruke“, mala by mu byť poslušná a vždy pripravená napĺňať jeho potreby. V prípade, že to tak nie je, má muž právo svoju partnerku „potrestať“. Tieto stereotypy prežívajú aj v dnešnej modernej spoločnosti a mnoho žien vďaka takémuto uvažovaniu svojich partnerov žije v nerovnocennom, násilnom partnerskom vzťahu.