Spolupráca OZ MyMamy s organizáciami a inštitúciami

16.09.2013 | Aktuality, Nové sociálne služby v oblasti násilia a týrania, Projekty

OZ MyMamy spolupracuje s jednotlivými organizáciami a inštitúciami v rámci mesta, okresu a kraja. Napr. Úrad PSK

 • Registrácia OZ MyMamy ako poskytovateľa špecializovaného sociálneho zariadenia a poskytovateľa ubytovania v zariadení núdzového bývania podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách – Prevádzkovanie Zariadenia núdzového bývania
 • Finačná podpora zo strany VÚC
 • Spolupráca v rámci riešenie nepriaznivých a krízových sociálnych situácií obyvateliek a obyvateľov PSK – ženy zažívajúce násilie a ich deti
 • Preventívne programy v oblasti rodovej rovnosti a stereotypov pre stredné školy v kraji
 • Stretnutia expertnej skupine zaoberajúcej sa témou násilia páchaného na ženách žijúcich v párových  vzťahoch
 • Spolupráca pri plnení Akčného plánu a pripomienkovaní súvisiacej legislatívy
 • Vzdelávanie zamestnancov v zariadeniach SS

Mesto  Prešov

 • Spolupráca v rámci riešenia nepriaznivých a krízových sociálnych situácií obyvateliek a obyvateľov mesta – žien zažívajúcich násilie a ich detí
 • Prenájom bytu mesta vo vlastníctve mesta Prešov pre účely poskytovania bývania klientkám a ich deťom
 • Finančná podpora sociálnych služieb združenia zo strany mesta – prevádzkovanie kancelárií

ÚPSVaR PO

–         Spolupráca s Odborom sociálnych vecí a rodiny

o   Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – spolupráca s kolíznymi opatrovníčkami v rámci jednotlivých súdnych konaní našich klientok (rozvod, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom)

o   Oddelenie štátnych sociálnych dávok a Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi – riešenie finančnej situácie klientok

–         Spolupráca s Odborom služieb zamestnanosti – žiadosti o zaradenie klientok do evidencie uchádzačov/uchádzačok o zamestnanie, hľadanie vhodného zamestnania pre klientky (ponuky voľných pracovných miest)

Centrum pre obnovu rodiny DORKA Prešov

 • Spolupráca v rámci riešenia nepriaznivých a krízových sociálnych situácií klientok ubytovaných v ZNB Dorka

Grécko katolícka diecézna charita (GKDCH)

 • Spolupráca pri  sťahovaní klientok
 • Spolupráca pri zabezpečovaní  materiálneho vybavenia pre klientky ( domáce spotrebiče, nábytok, posteľné prádlo, ošatenie a pod.)

Neformálna skupina  SYNAPSIA

 • Konzultácie jednotlivých prípadov klientok a ich možností riešenia
 • Informácie o aktuálnej činnosti a organizovaných aktivitách OZ MyMamy a ostatných členov SYNAPSIE

OZ Návrat, pobočka Prešov

 • spolupráca pri riešení prípadov opustených žien s deťmi

OR PZ SR a KR PZ SR

 • spolupráca pri preventívnych programoch ( semináre, poradenstvo)

Lokálne partnerstvo subregiónu Šariš ( obce v okrese Prešov a Sabinov)

 • spolupráca pri riešení sociálne znevýhodnených osôb patriacich do cieľovej skupiny OZ MyMamy
 • vzdelávanie